Phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng của Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự là đạo luật rất quan trọng của mỗi quốc gia, có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản của xã hội, mỗi công dân, các gia đình, cơ quan, tổ chức. Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017.

Về phạm vi, Bộ luật dân sự 2015 điều chỉnh những quan hệ dân sự, gồm có những lao lý về vị thế pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá thể, pháp nhân ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về nhân thân và gia tài của cá thể, pháp nhân trong những quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về gia tài và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ( Điều 1 Bộ luật dân sự 2015 ) .

Về nguyên tắc áp dụng, Bộ luật dân sự với tư cách là luật gốc điều chỉnh các quan hệ dân sự. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì quy định của Bộ luật dân sự được áp dụng. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế (Điều 4 Bộ luật dân sự 2015).

Từ quy định này có thể thấy nguyên tắc áp dụng Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Thứ nhất,

Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thực thi hiện hành thấp hơn điều ước quốc tế, khi có sự khác nhau về cùng một yếu tố thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên. Quy định này tương thích với khoản 1 Điều 6 Luật điều ước quốc tế năm nay, theo đó trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác nhau về cùng một yếu tố thì vận dụng pháp luật của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp .

Thứ hai,

Bộ luật dân sự 2015 có vị thế pháp lý là luật gốc điều chỉnh những quan hệ dân sự bên cạnh những luật đạo chuyên ngành điều chỉnh những nghành nghề dịch vụ đơn cử như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, … Về nguyên tắc luật chuyên ngành sẽ được ưu tiên vận dụng nhưng không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Trường hợp luật chuyên ngành không có lao lý hoặc pháp luật trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì vận dụng Bộ luật dân sự .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *