An independent study project nghĩa là gì?

 • And we spent some time chatting and cooked up an idea for an independent study project together .Và nói chuyện phiếm và bàn về ý tưởng sáng tạo cho một dự án Bất Động Sản nghiên cứu và điều tra độc lập .
 • Project 1 for living environment improvement: Improving the houses Project 2 for living environment improvement: Eliminating inconveniences in the village Project 3 for living environment improvement: Creating an environment for increasing income Project 1 for income increase: Removing the obstacles Project 2 for income increase: Launching cooperative projects Project 3 for income increase: Commercializing things around you Project 4 for income increase: Introducing new ideas Project 5 for income increase: Modifying distribution system Project 6 for income increase: Operating a factory Consolidating community 1: Enhancing morals and communalism Consolidating community 2: Providing a cultural center and other facilities Consolidating community 3: Establishing a credit union

  Dự án 1 về cải tổ thiên nhiên và môi trường sống : tái tạo nhà cửa Dự án 2 về cải tổ môi trường tự nhiên sống : Xóa bỏ nhũng thứ phiền phức trong làng Dự án 3 về cải tổ thiên nhiên và môi trường sống : Tạo môi trường tự nhiên để ngày càng tăng thu nhập Dự án tăng thu nhập 1 : Xóa bỏ những rào cản Dự án tăng thu nhập 2 : Khởi động những dự án Bất Động Sản hợp tác Dự án tăng thu nhập 3 : Thương mại hóa những thứ xung quanh bạn Dự án tăng thu nhập 4 : Giới thiệu những ý tưởng sáng tạo mới Dự án tăng thu nhập 5 : Điều chỉnh mạng lưới hệ thống phân phối Dự án tăng thu nhập 6 : Vận hành một nhà máy sản xuất / xưởng Đoàn kết hội đồng 1 : Tăng cường đạo đức và tình làng nghĩa xóm Đoàn kết hội đồng 2 : Tạo ra một TT văn hóa truyền thống và những trang thiết bị khác Đoàn kết hội đồng 3 : Thành lập hội tín dụng thanh toán

 • Eileene L. Parsons electoral history Year District Party Votes Percentage Winning / losing margin Result 1983 5 th District Independent 154 33.2 % – 33 Lost C. Romney 1986 5 th District Independent 158 36.2 % – 26 Lost C. Romney 1990 5 th District Independent 254 39.2 % – 47 Lost C. Romney 1995 At – large Independent 1,675 8.59 % + 240 * Won ( 1 st ) 1999 At – large Virgin Islands Party 2,288 9.56 % + 631 * Won ( 4 th ) 2003 At – large National Democratic Party 3,515 11.35 % + 241 * Won ( 3 rd ) * For at – large candidates ( general elections ) who won, this is the vote differential from the 5 th placed candidate ( i. e. the candidate with the highest number of votes who was not elected ) .Lịch sử bầu cử Eileene L. Parsons Năm Huyện Đảng Phiếu bầu Tỷ lệ Phần Trăm Thắng / thua ký quỹ Kết quả 1983 Quận 5 Độc lập 154 33,2 % – 33 Thua C. Romney 1986 Quận 5 Độc lập 158 36,2 % – 26 Thua C. Romney 1990 Quận 5 Độc lập 254 39,2 % – 47 Thua C. Romney 1995 Cả nước Độc lập 1.675 8,59 % + 240 * Thắng ( lần 1 ) 1999 Cả nước Đảng Quần đảo Virgin 2.288 9,56 % + 631 * Thắng ( lần 4 ) 2003 Cả nước Đảng dân chủ vương quốc 3,515 11,35 % + 241 * Thắng ( lần 3 ) * Đối với những ứng viên lớn ( tổng tuyển cử ) đã giành thắng lợi, đây là mức chênh lệch phiếu bầu so với ứng viên thứ 5 ( tức là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất không được bầu ) .
 • New investment project means a project executed for the first time or an investment project independent from a currently operating project .Dự án góp vốn đầu tư mới là dự án Bất Động Sản triển khai lần đầu hoặc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư độc lập với dự án Bất Động Sản đang triển khai .
 • An open source project is a very different animal. It’s a motley collection of widely distributed, loosely coupled volunteers. There’s no project manager breathing down your neck, urging you to break your work into short, shareable increments. The risk of going dark is severe. The burden of proof falls on the individual developers, not only to make their work on the project visible in modest increments, but also to get over their code insecurity and share their in-progress code with other people working on the project. How do you expect your fellow coders to take you seriously if you aren’t regularly showing them code ? It’s the only form of currency that matters on an open source project .Một dự án Bất Động Sản mã nguồn mở là một sinh vật trọn vẹn khác. Nó là một tập hợp pha tạp của rất nhiều tình nguyện viên được phân bổ ở nhiều nơi. Không có bất kể vị quản trị dự án Bất Động Sản nào ở gần bạn để mà hối thúc bạn chia việc làm của mình thành những phần nhỏ để hoàn toàn có thể san sẻ. Rủi ro để bị đi vào bóng tối là rất lớn. Gánh nặng đó bị dồn lên vai những lập trình viên riêng không liên quan gì đến nhau, không riêng gì phải khiến cho việc làm của họ trên dự án Bất Động Sản đó được tăng trưởng đều đặn và cho ra hiệu quả trông thấy được, mà nó cũng phải làm cho họ vượt qua cảm xúc không an tâm khi san sẻ code trong quy trình tăng trưởng với những người khác cũng đang thao tác trên dự án Bất Động Sản đó. Làm sao mà bạn hoàn toàn có thể mong đợi những đồng nghiệp coder của bạn trang nghiêm nếu chính bản thân bạn lại không submit code đều đặn ? Đó chỉ là một hình thái trong rất nhiều yếu tố của một dự án Bất Động Sản mã nguồn mở .Lập trình
 • If the audition project is a success, fantastic – you now have a highly qualified candidate that can provably Get Things Done, and you’ve accomplished something that needed doing. To date, I have never seen a candidate who passes the audition project fail to work out. I weigh performance on the audition project heavily ; it’s as close as you can get to actually working the job without being hired. And if the audition project doesn’t work out, well, consider the cost of this little consulting gig a cheap exit fee compared to an extensive interview process with 4 or 5 other people at your company. Worst case, you can pass off the audition project to the next strong candidate .Nếu dự án Bất Động Sản thử thách đó thành công xuất sắc, thì thật tuyệt vời – bởi giờ đây bạn đã có một ứng viên có phẩm chất rất cao mà hoàn toàn có thể chứng tỏ rằng họ có năng lực Hoàn Thành Công Việc, và bạn gần như đã hoàn tất việc làm cần phải làm. Tới ngày thời điểm ngày hôm nay, tôi chưa khi nào nhìn thấy một ứng viên nào vượt qua được dự án Bất Động Sản thử thách mà lại không biết thao tác. Tôi rất xem trọng việc thực thi trên dự án Bất Động Sản thử thách đó ; nó thì cũng gần như là bạn hoàn toàn có thể nhận làm việc làm thực sự trong lúc chưa được thuê. Và nếu dự án Bất Động Sản thử thách đó không hoạt động giải trí tốt, thì hãy xem xét đến ngân sách bỏ ra là rất nhỏ khi đem so sánh với một quy trình phỏng vấn lan rộng ra cùng với 4 hoặc 5 người khác tại công ty của bạn. Trường hợp xấu nhất, bạn hoàn toàn có thể sử dụng dự án Bất Động Sản thử thách đó cho một ứng viên tiếp theo .Lập trình
 • Study finds link between music and marijuana Teens who listen to songs about the drug are twice as likely to use it By LiveScience Staff Teens who listen to music that mentions marijuana are significantly more likely to use the drug, a new study finds. The research was based on surveys with 959 ninth-graders. ” Students who listen to music with the most references to marijuana are almost twice as likely to have used the drug than their peers whose musical tastes favor songs less focused on substance use, ” said University of Pittsburgh School of Medicine researcher Dr. Brian Primack, who led the study. ” Interestingly, we also found that exposure to marijuana in music was not associated with other high-risk behaviors, such as excessive alcohol consumption, ” Primack said. ” This suggests that there is a real link between the marijuana lyrics and marijuana use. ” Among the study participants, 12 percent identified themselves as current marijuana users, with 32 percent identifying themselves as having previously tried the substance. The researchers analyzed the content of songs that the students reported listening to. The average participant listened to 21.8 hours of music per week and heard about 40 marijuana references in music per day. Researchers controlled for such demographic variables as age, race, gender, parental education and school grades in analyzing the data. ” Although it may be that heavy exposure to music about marijuana causes marijuana smoking, it may also be that those who smoke marijuana seek out music with lyrics related to marijuana, ” Primack said. The study, published trực tuyến by the journal Addiction, was funded by National Institutes of Health, the Robert Wood Johnson Foundation and the Maurice Falk Foundation .Nghiên cứu cho thấy mối link giữa âm nhạc và cần sa Các thiếu niên nghe những ca khúc về ma túy có năng lực sử dụng nó gấp hai lần Theo LiveScience Staff Một nghiên cứu và điều tra mới thấy rằng những thiếu niên nghe những bài hát đề cập đến cần sa sẽ rất dễ bị có năng lực sử dụng ma túy. Nghiên cứu dựa trên khảo sát với 959 học viên lớp 9. Dẫn lời bác sĩ Brian Primack, thuộc trường ĐH Y khoa Pittsburgh, người chỉ huy nghiên cứu và điều tra : “ Những học viên nghe loại nhạc mà tương quan quá nhiều đến cần sa thì gần như dễ sử dụng ma túy gấp hai lần so với những trẻ cùng trang lứa mà có thị hiếu âm nhạc thích những ca khúc ít tập trung chuyên sâu vào việc sử dụng cần sa hơn. ” “ Điều mê hoặc là chúng tôi cũng thấy rằng nghe về cần sa trong âm nhạc không tương quan đến những hành vi nguy khốn cao khác, như là dùng cồn quá nhiều, ” Primack cho biết. “ Điều này khiến ta nghĩ rằng có sự liên hệ thực sự giữa những lời ca khúc về cần sa và việc sử dụng cần sa. ” Trong số nhưng người tham gia điều tra và nghiên cứu, 12 % nhận ra mình hiện đang là người dùng cần sa, 32 % nhận ra mình có từng thử cần sa trước đây. Các nhà nghiên cứu nghiên cứu và phân tích nội dung của những ca khúc mà học viên cho biết họ đã nghe. Người tham gia trung bình lắng nghe nhạc 21.8 giờ mỗi tuần và nghe nhắc đến cần sa khoảng chừng 40 lần trong những bài hát mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu đã trấn áp những biến số nhân khẩu như tuổi, chủng tộc, giới tính, sự giáo dục của cha mẹ, tuổi học đường trong khi nghiên cứu và phân tích tài liệu. “ Mặc dù hoàn toàn có thể nghe quá nhiều âm nhạc về cần sa dẫn đến việc hút cần sa, nhưng cũng hoàn toàn có thể là những người hút cần sa tìm kiếm loại nhạc với lời ca khúc tương quan đến cần sa, ” Primack cho biết. Nghiên cứu này, được xuất bản trực tuyến trên bằng tạp chí Addiction, được hỗ trợ vốn bởi Viện sức khỏe thể chất Quốc gia, quỹ hỗ trợ vốn Robert Wood Johnson và quỹ hỗ trợ vốn Maurice Falk .
 • When the FDA approved the drug, it required Roche to conduct several Phase IV clinical trials, including : a two – part study in people between ten and 17 years old with relapsing multiple sclerosis to determine dosing, then safety and efficacy in these people, required to be completed by 2024 ; a prospective five – year study to better understand the risk of cancer, required to be completed by 2030 ; a prospective study creating a registry of women with MS exposed to ocrelizumab before and during pregnancy, women with MS not exposed to ocrelizumab, and women without MS, to understand the effect on women and children they might bear, due by 2029 ; an additional pregnancy outcomes study due by 2024 ; and an additional non-human primate study on fetal development and outcomes due by 2019 .Khi FDA phê duyệt loại thuốc này, Roche đã nhu yếu Roche triển khai 1 số ít thử nghiệm lâm sàng quá trình IV, gồm có : một nghiên cứu và điều tra gồm hai phần ở những người từ mười đến 17 tuổi với tái phát bệnh đa xơ cứng để xác lập liều lượng, sau đó cần sự bảo đảm an toàn vầ hiệu suất cao ở những người này. triển khai xong vào năm 2024 ; một điều tra và nghiên cứu năm năm trong tương lai để hiểu rõ hơn về rủi ro tiềm ẩn ung thư, cần phải hoàn thành xong vào năm 2030 ; một nghiên cứu và điều tra tiền cứu tạo ra sổ ĐK phụ nữ bị MS tiếp xúc với ocrelizumab trước vầ trong khi mang thai, phụ nữ bị MS không tiếp xúc với ocrelizumab, vầ phụ nữ không có MS, để hiểu về tác động ảnh hưởng so với phụ nữ vầ trẻ nhỏ mà họ hoàn toàn có thể chịu, vào năm 2029 ; một điều tra và nghiên cứu hiệu quả mang thai bổ trợ vào năm 2024 ; vầ một điều tra và nghiên cứu linh trưởng không phải của con người về sự tăng trưởng vầ tác dụng của thai nhi vào năm 2019 .
 • EINSTEIN : I cannot prove scientifically that Truth must be conceived as a Truth that is valid independent of humanity ; but I believe it firmly. I believe, for instance, that the Pythagorean theorem in geometry states something that is approximately true, independent of the existence of man. Anyway, if there is a reality independent of man, there is also a Truth relative to this reality ; and in the same way the negation of the first engenders a negation of the existence of the latter .EINSTEIN : Tôi không hề chứng tỏ một cách khoa học rằng Chân lý phải được nhận thức như một Chân lý sống sót độc lập với quả đât ; nhưng tôi tin vào điều đó một cách chắc như đinh. Tôi tin cậy, đơn cử như định lý Pythagore trong hình học khẳng định chắc chắn một điều gần như trọn vẹn đúng, và điều ấy độc lập với sự sống sót của con người. Dù sao thì, nếu đã sống sót một hiện thực nào đó độc lập với con người thì đồng thời cũng có một Chân lý tương đối về hiện thực ấy ; và cũng theo logic đó, phủ định điều thứ nhất dẫn tới phủ định sống sót điều thứ hai .
 • We, therefore, the representatives of the United States of America, in General Congress, assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the name, and by the authority of the good people of these colonies, solemnly publish and declare, that these united colonies are, and of right ought to be không lấy phí and independent states ; that they are absolved from all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the state of Great Britain, is and ought to be totally dissolved ; and that as không lấy phí and independent states, they have full power to levy war, conclude peace, contract alliances, establish commerce, and to do all other acts and things which independent states may of right do .những thuộc địa này và do sự chuyển nhượng ủy quyền của họ, chúng tôi trang trọng công khai minh bạch công bố rằng những thuộc địa liên minh với nhau này là những vương quốc độc lập và tự do và họ có quyền được như vậy, rằng họ trọn vẹn không còn phải trung thành với chủ với vua Anh nữa, rằng những liên hệ chính trị giữa họ với nước Anh cần phải bị xóa hẳn, rằng với tư cách là
 • № Name Term of Office Days Political Party Yuan President 1 Tien Chung – chin (田炯錦) 13 July 1948 15 May 1950 671 Kuomintang Chang Po – ling Niou Yung – chien – Ma Kuo – lin (馬國琳) 15 May 1950 23 May 1952 739 Kuomintang Niou Yung – chien Chia Ching – teh 2 Shih Shang – kuan (史尚寬) June 1952 16 August 1957 Kuomintang Chia Ching – teh Mo Teh – hui 3 Chen Hsueh – ping (陳雪屏) 16 August 1957 14 July 1958 332 Kuomintang Mo Teh – hui 4 Huang Chi – lu (黃季陸) 22 July 1958 28 February 1961 952 Kuomintang Mo Teh – hui 5 Lee Shou – yung (李壽雍) 28 February 1961 22 July 1971 3795 Mo Teh – hui Sun Fo 6 Chung Chiao – kuang (鍾皎光) 21 July 1971 20 December 1978 2708 Kuomintang Sun Fo Yang Liang – kung Liu Chi – hung 7 Tang Chen – chu (唐振楚) 20 December 1978 29 August 1984 2079 Kuomintang Liu Chi – hung 8 Chu Shao – hua (瞿韶華) 29 August 1984 6 September 1990 2199 Kuomintang Kung Teh – cheng 9 Wang Tso – jung (王作榮) 6 September 1990 4 September 1996 2190 Kuomintang Kung Teh – cheng Chiu Chuang – huan 10 Chen Chin – jang (陳金讓) 4 September 1996 20 January 1999 868 Kuomintang Hsu Shui – teh 11 Wu Wan – lan (吳挽瀾) 27 January 1999 20 May 2000 479 Kuomintang Hsu Shui – teh 12 Liu Chu – chih (劉初枝) 20 May 2000 20 May 2004 1461 Hsu Shui – teh Yao Chia – wen 13 Lin Chia – cheng (林嘉誠) 20 May 2004 20 May 2008 1461 Democratic Progressive Party Yao Chia – wen – Hwang Yea – baang (黃雅榜) 20 May 2008 1 September 2008 104 Yao Chia – wen 14 Yang Chao – hsiang (楊朝祥) 1 September 2008 29 July 2010 696 Kuomintang Wu Jin – lin John Kuan 15 Lai Feng – wei (賴峰偉) 29 July 2010 10 February 2012 561 Kuomintang John Kuan 16 Tung Pao – cheng (董保城) 10 February 2012 August 2015 Independent John Kuan Wu Jin – lin 17 Chiu Hua – chun (邱華君) August 2015 20 May 2016 Independent Wu Jin – lin 18 Tsai Tzung – jen (蔡宗珍) 20 May 2016 Incumbent 1410 Independent Wu Jin – lin

  Số Tên Nhiệm kỳ Số ngày Chính đảng Viện trưởng 1 Điền Quýnh Cẩm ( 田炯錦 ) Ngày 13 tháng 7 năm 1948 Ngày 15 tháng 5 năm 1950 Quốc dân đảng Trương Bá LinhNgưu Vĩnh Kiến – Mã Quốc Lâm ( 馬國琳 ) Ngày 15 tháng 5 năm 1950 Ngày 23 tháng 5 năm 1952 Ngưu Vĩnh Kiến Cổ Cảnh Đức 2 Sử Thượng Khoan ( 史尚寬 ) Tháng 6 năm 1952 Ngày 16 tháng 8 năm 1957 Cổ Cảnh Đức Mạc Đức Huệ 3 Trần Bình Tuyết ( 陳雪屏 ) Ngày 16 tháng 8 năm 1957 Ngày 14 tháng 7 năm 1958 Mạc Đức Huệ 4 Hoàng Quý Lục ( 黃季陸 ) Ngày 22 tháng 7 năm 1958 Ngày 28 tháng 2 năm 1961 5 Lý Thọ Ủng ( 李壽雍 ) Ngày 28 tháng 2 năm 1961 Ngày 22 tháng 7 năm 1971 Mạc Đức Huệ Tôn Khoa 6 Chung Kiểu Quang ( 鍾皎光 ) Ngày 21 tháng 7 năm 1971 Ngày 20 tháng 12 năm 1978 Quốc dân đảng Tôn Khoa Dương Lương Công Lưu Chí Hùng 7 Đường Chấn Sở ( 唐振楚 ) Ngày 20 tháng 12 năm 1978 Ngày 29 tháng 8 năm 1984 Lưu Chí Hùng 8 Cù Thiều Hoa ( 瞿韶華 ) Ngày 29 tháng 8 năm 1984 Ngày 6 tháng 9 năm 1990 Khổng Đức Thành 9 Vương Tác Vinh ( 王作榮 ) Ngày 6 tháng 9 năm 1990 Ngày 4 tháng 9 năm 1996 Khổng Đức Thành Khâu Sang Hoán 10 Trần Kim Nhượng ( 陳金讓 ) Ngày 4 tháng 9 năm 1996 Ngày 20 tháng 1 năm 1999 Hứa Thủy Đức 11 Ngô Vãn Lan ( 吳挽瀾 ) Ngày 27 tháng 1 năm 1999 Ngày 20 tháng 5 năm 2000 12 Lưu Sơ Chi ( 劉初枝 ) Ngày 20 tháng 5 năm 2000 Ngày 20 tháng 5 năm 2004 Hứa Thủy Đức Diêu Gia Văn 13 Lâm Gia Thành ( 林嘉誠 ) Ngày 20 tháng 5 năm 2004 Ngày 20 tháng 5 năm 2008 Dân tiến đảng Diêu Gia Văn – Hoàng Nhã Bảng ( 黃雅榜 ) Ngày 20 tháng 5 năm 2008 Ngày 1 tháng 9 năm 2008 14 Dương Triêu Tường ( 楊朝祥 ) Ngày 1 tháng 9 năm 2008 Ngày 29 tháng 7 năm 2010 Quốc dân đảng Ngũ Cẩm Lâm Quan Trung 15 Lại Phong Vĩ ( 賴峰偉 ) Ngày 29 tháng 7 năm 2010 Ngày 10 tháng 2 năm 2012 Quan Trung 16 Đổng Bảo Thành ( 董保城 ) Ngày 10 tháng 2 năm 2012 Tháng 8 năm 2015 Vô đảng phái Quan TrungNgũ Cẩm Lâm 17 Khâu Hoa Quân ( 邱華君 ) Tháng 8 năm năm ngoái Ngày 20 tháng 5 năm năm nay Ngũ Cẩm Lâm 18 Thái Tông Trân ( 蔡宗珍 ) Ngày 20 tháng 5 năm năm nay Tại chức

 • As a thành viên of right – wing party Independent Democrat Union ( UDI ), she ran as a candidate for mayor of Chépica in 2004, competing against four other candidates : Leonel Arturo Padilla Peña ( Humanist Party, PH ), Raúl Araya Donoso ( independent ), Gastón Retamales Fuenzalida ( independent ), and Miriam del Carmen Rodríguez Cruz ( Socialist Party, PS ) .Là thành viên của cánh hữu đảng Độc lập Dân chủ Liên bang ( UDI ), bà chạy như một ứng viên cho Thị trưởng của Chépica vào năm 2004, cạnh tranh đối đầu với bốn thành viên khác : Leonel Arturo Padilla Peña ( Humanist Đảng, PH ), Raúl Araya Donoso ( độc lập ), Gastón Retamales Fuenzalida ( độc lập ) và Miriam del Carmen Rodríguez Cruz ( Đảng Xã hội, PS ) .
 • № Name Term of Office Days Political Party Premier 1 Shih Chi – yang ( 施啟揚 ) 7 February 1991 31 May 1991 113 Kuomintang Hau Pei – tsun 2 Huang Kun – huei ( 黃昆輝 ) 1 June 1991 14 December 1994 1292 Kuomintang Hau Pei – tsun Lien Chan 3 Vincent Siew ( 蕭萬長 ) 15 December 1994 3 December 1995 353 Kuomintang Lien Chan – Kao Koong – lian ( 高孔廉 ) 3 December 1995 27 February 1996 86 Kuomintang Lien Chan 4 Chang King – yuh ( 張京育 ) 28 February 1996 31 January 1999 1068 Kuomintang Lien Chan Vincent Siew 5 Su Chi ( 蘇起 ) 1 February 1999 19 May 2000 473 Kuomintang Vincent Siew 6 Tsai Ing – wen ( 蔡英文 ) 20 May 2000 19 May 2004 1460 Independent Tang Fei Chang Chun – hsiung Yu Shyi – kun 7 Joseph Wu ( 吳釗燮 ) 20 May 2004 10 April 2007 1055 Democratic Progressive Party Yu Shyi – kun Frank Hsieh Su Tseng – chang I 8 Chen Ming – tong ( 陳明通 ) 10 April 2007 19 May 2008 405 Democratic Progressive Party Su Tseng – chang I Chang Chun – hsiung 9 Lai Shin – yuan ( 賴幸媛 ) 20 May 2008 28 September 2012 1592 Taiwan Solidarity Union Liu Chao – shiuan Wu Den – yih Sean Chen 10 Wang Yu – chi ( 王郁琦 ) 28 September 2012 16 February năm ngoái 871 Kuomintang Sean Chen Jiang Yi – huah Mao Chi – kuo 11 Andrew Hsia ( 夏立言 ) 16 February năm ngoái 19 May năm nay 458 Mao Chi – kuo Chang San – cheng 12 Katharine Chang ( 張小月 ) 20 May năm nay 26 February 2018 647 Independent Lin Chuan William Lai – Lin Cheng – yi ( 林正義 ) as acting 26 February 2018 19 March 2018 21 Independent William Lai ( 8 ) Chen Ming – tong ( 陳明通 ) 19 March 2018 Incumbent 926 Democratic Progressive Party William Lai Su Tseng – chang IISố Họ tên Nhiệm kỳ Số ngày Đảng Viện trưởng 1 Thi Khải Trường ( 施啟揚 ) 7 tháng 2 năm 1991 31 tháng 5 năm 1991 Quốc dân Đảng Hác Bách Thôn 2 Hoàng Côn Huy ( 黃昆輝 ) 1 tháng 6 năm 1991 14 tháng 12 năm 1994 Hác Bách Thôn Liên Chiến 3 Tiêu Vạn Trường ( 蕭萬長 ) 15 tháng 12 năm 1994 3 tháng 12 năm 1995 Liên Chiến – Cao Khổng Liêm ( 高孔廉 ) 3 tháng 12 năm 1995 27 tháng 2 năm 1996 4 Trương Kinh Dục ( 張京育 ) 28 tháng 2 năm 1996 31 tháng 1 năm 1999 Liên Chiến Tiêu Vạn Trường 5 Tô Khởi ( 蘇起 ) 1 tháng 2 năm 1999 19 tháng 5 năm 2000 Tiêu Vạn Trường 6 Thái Anh Văn ( 蔡英文 ) 20 tháng 5 năm 2000 19 tháng 5 năm 2004 Vô đảng phái Đường Phi Trương Tuấn Hùng Du Tích Khôn 7 Ngô Chiêu Tiếp ( 吳釗燮 ) 20 tháng 5 năm 2004 10 tháng 4 năm 2007 Dân Tiến Đảng Du Tích Khôn Tạ Trường Đình Tô Trinh Xương I 8 Trần Minh Thông ( 陳明通 ) 10 tháng 4 năm 2007 19 tháng 5 năm 2008 Tô Trinh Xương I Trương Tuấn Hùng 9 Lại Hạnh Viện ( 賴幸媛 ) 20 tháng 5 năm 2008 28 tháng 9 năm 2012 Liên minh Đoàn kết Đài Loan Lưu Triệu HuyềnNgô Đôn NghĩaTrần Xung 10 Vương Úc Kỳ ( 王郁琦 ) 28 tháng 9 năm 2012 16 tháng 2 năm 2015 Quốc dân Đảng Trần XungGiang Nghi HoaMao Trị Quốc 11 Hạ Lập Ngôn ( 夏立言 ) 16 tháng 2 năm năm ngoái 19 tháng 5 năm năm nay Mao Trị QuốcTrương Thiện Chính 12 Trương Tiểu Nguyệt ( 張小月 ) 20 tháng 5 năm năm nay 26 tháng 2 năm 2018 Vô đảng phái Lâm ToànLại Thanh Đức – Lâm Chính Nghĩa ( 林正義 ) tạm thay 26 tháng 2 năm 2018 19 tháng 3 năm 2018 Lại Thanh Đức ( 8 ) Trần Minh Thông ( 陳明通 ) 19 tháng 3 năm 2018 Tại chức Dân Tiến Đảng Lại Thanh ĐứcTô Trinh Xương II
 • Year Album Record label 2002 Recio Independent 2004 Sí, soy llanero Smithsonian Folkways Recordings 2004 Las dueñas del canto recio Independent 2007 Mataguayabo Independent 2007 Catrin Finch and Cimarron Live YN BYW Astar Artes Recordings 2011 ¡ Cimarrón !Năm Album Hãng thu âm 2002 Recio Độc lập 2004 Sí, soy llanero Smithsonian Folkways 2004 Las doñas del canto recio Độc lập 2007 Mataguayabo Độc lập 2007 Catrin Finch và Cimarron Live YN BYW Kỷ lục Astar Artes 2011 ¡ Cimarrón !
 • We think it’s possible — by building for the game industry what the independent film and independent music movements do for their own industry. Creating a viable ” independent games ” movement, where people can experiment, at lower budgets and with less risk, on quirky, offbeat, innovative games — and find an audience that prizes gameplay over glitz, innovation over graphical trickery, playfulness over polygons .Chúng tôi nghĩ rằng điều đó hoàn toàn có thể triển khai được – bằng cách thiết kế xây dựng ngành công nghiệp game theo những trào lưu mà những hãng phim và hãng âm nhạc độc lập đã làm cho ngành công nghiệp của họ. Việc tạo ra một trào lưu ” game độc lập ” hoàn toàn có thể tự sống được, nơi mà người ta hoàn toàn có thể thưởng thức, với một mức ngân sách thấp hơn và ít rủi ro đáng tiếc hơn, với những game độc lạ và phát minh sáng tạo — hấp dẫn người chơi bởi sự thay đổi và những hiệu ứng trải qua kỹ xảo đồ họa .Lập trình
 • I am confused about some software terms such as project, project management, team leaders, project team, and project performance .Tôi bị lẫn lộn về một số ít thuật ngữ ứng dụng như dự án Bất Động Sản, quản lí dự án Bất Động Sản, chỉ huy tổ, tổ dự án Bất Động Sản, và hiệu năng dự án Bất Động Sản .
 • However, you can make the goal smaller, more realistic, and time – limited by saying, ” I want to get at least 1 project done 1 day before it is due in the next 2 weeks. “, This goal is specific ( 1 project done ahead of time ), realistic ( 1 project instead of every project ), and time – limited ( in the next two weeks )Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể đề ra tiềm năng nhỏ hơn, trong thực tiễn hơn và số lượng giới hạn thời hạn như sau : ‘ Tôi muốn triển khai xong tối thiểu 1 dự án Bất Động Sản trước 1 ngày trong vòng 2 tuần nữa. ‘ Đây là tiềm năng đơn cử ( triển khai xong 1 dự án Bất Động Sản trước thời hạn ), thực tiễn ( 1 dự án Bất Động Sản thay vì toàn bộ dự án Bất Động Sản ) và có số lượng giới hạn thời hạn ( trong vòng 2 tuần nữa ) .
 • Project management : Time management can be considered to be a project management subset and is more commonly known as project planning and project scheduling .Quản lý dự án Bất Động Sản : Quản lý thời hạn hoàn toàn có thể xem như thể một bộ phận của quản trị dự án Bất Động Sản và được biết như thể quy trình lên kế hoạch dự án Bất Động Sản và lên lịch trình của dự án Bất Động Sản .
 • This prophecy can play out in the work itself as well. If an employee is assigned a new task that she feels is outside of her wheelhouse, she might think to herself, “ There’s no way I can do this. I’m going to fail. ” The employee might not notice that she puts less effort into the project, thinking it’s a lost cause. She might avoid asking others for help since she believes the project is doomed anyway. When the project indeed fails, she might think to herself, “ I was right, I just couldn’t do this task, ” without realizing that her behavior all but guaranteed that the project would fail .Lời tiên tri này hoàn toàn có thể đóng vai trò nhất định cả trong việc làm. Nếu một nhân viên cấp dưới được phân công một trách nhiệm mới mà cô này cảm thấy là nằm ngoài năng lực và điều kiện kèm theo của mình thì cô này hoàn toàn có thể tự nghĩ trong đầu, “ Sao mà mình làm nổi. Kiểu gì cũng thất bại cho mà xem. ” Người này hoàn toàn có thể không chú ý thấy rằng mình đã bớt nỗ lực cho dự án Bất Động Sản, vì cô ta nghĩ rằng có nỗ lực cũng vô ích. Cô ta hoàn toàn có thể tránh nhờ người khác giúp sức vì cô tin rằng dự án Bất Động Sản này kiểu gì cũng “ bung ”. Khi dự án Bất Động Sản “ bung ” thực sự, cô này sẽ lại nghĩ, “ Mình nói có sai đâu, làm thế nào mà làm nổi, ” mà không nhận ra rằng hành vi của cô lại càng bảo vệ cho sự thất bại này của dự án Bất Động Sản .Tâm lý học
 • The odds of failure for a software project are directly proportional to the size of the project. Slicing a large project into several smaller subprojects is the single most direct way to increase your project’s chances of success.

  Tỷ lệ cá cược về sự thất bại cho một dự án Bất Động Sản ứng dụng tỷ suất thuận với size của dự án Bất Động Sản. Việc chia một dự án Bất Động Sản lớn thành nhiều tiểu dự án Bất Động Sản nhỏ hơn là cách trực tiếp nhất để tăng thời cơ thành công xuất sắc cho dự án Bất Động Sản của bạn .

  Lập trình

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *