Appeals – An Independent Organization | Internal Revenue Service

Văn phòng Giải quyết Kháng cáo – Một tổ chức độc lập

Văn phòng Giải quyết Kháng cáo là tách riêng và độc lập với những bộ phận tính năng Kiểm tra và Thu thuế của IRS mà thực thi việc tính thuế và những hành vi thu thuế. Nhiệm vụ của chúng tôi là xử lý những tranh chấp về thuế :

  • Không có kiện tụng
  • Trên cơ sở công bằng và không thiên vị cho cả Chính phủ và quý vị, và
  • Theo cách mà sẽ tăng cường sự tuân thủ tự nguyện cũng như niềm tin của quý vị về tính trung thực và hiệu quả của Dịch vụ

Độc lập và không thiên vị là những giá trị cốt lõi quan trọng nhất của chúng tôi, bởi vì sự độc lập bảo vệ khả năng đưa ra các quyết định khách quan và vô tư của chúng tôi.
Chúng tôi bảo vệ sự công bằng của hệ thống thuế của chúng tôi. Quý vị không buộc phải yêu cầu một kháng cáo trước khi ra tòa, nhưng quá trình kháng cáo là ít mang tính thủ tục hơn, ít tốn kém hơn và không phải tuân theo các quy tắc phức tạp về bằng chứng hoặc thủ tục. Ngoài ra, quý vị không từ bỏ quyền ra tòa do việc khiếu nại lên Văn phòng Kháng cáo.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thông qua các chương trình hòa giải. Các chương trình này được thiết kế để giúp quý vị giải quyết tranh chấp của mình ở giai đoạn sớm nhất có thể trong quy trình kiểm tra hoặc thu thuế.

Ex Parte nghĩa là gì đối với quý vị

Trong thủ tục tố tụng tư pháp, thuật ngữ “ex parte” đề cập đến quan điểm một chiều hoặc một phía nhận được thay mặt cho hoặc từ chỉ một phía hoặc một bên. Trong nội bộ IRS, một giao tiếp ex parte là giao tiếp giữa nhân viên của Cơ quan Giải quyết Kháng cáo và nhân viên của các bộ phận chức năng khác của IRS—quý vị hoặc đại diện của quý vị không có cơ hội được tham gia vào giao tiếp này.  Để củng cố sự độc lập của chúng tôi, một số giao tiếp ex parte là bị cấm. Để biết thêm hướng dẫn liên quan đến việc cấm các giao tiếp ex parte, xin xem Thủ tục thu thuế 2012-18 (tiếng Anh).

Thông tin bổ sung về Cơ quan Giải quyết Kháng cáo

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *