Quy định về “hợp đồng” trong Bộ luật Dân sự 2015

Hợp đồng là một khái niệm có nguồn gốc truyền kiếp và là một trong những chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Điều 388 BLDS năm 2005 ( sửa đổi, bổ trợ năm 2011 ) pháp luật khái niệm hợp đồng như sau : “ Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về việc xác lập, đổi khác hoặc chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ”. Tuy nhiên, quan hệ pháp luật dân sự theo nghĩa rộng gồm có cả những quan hệ về góp vốn đầu tư, lao động, kinh doanh thương mại, bảo hiểm … Theo đó, nếu trong khái niệm về hợp đồng từ “ dân sự ” được đặt đằng sau hai từ “ hợp đồng ” và sau hai từ nghĩa vụ và trách nhiệm thì điều này dẫn đến thực tiễn thi hành pháp lý có cách hiểu rằng những pháp luật của BLDS hiện hành chỉ tương quan đến hợp đồng dân sự. Như vậy, sẽ làm hạn chế khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của BLDS so với toàn bộ những loại hợp đồng, gồm có cả hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh doanh thương mại hay hợp đồng thương mại …

Quy định về “hợp đồng” trong Bộ luật Dân sự 2015

Hình minh họa

Điều 385 BLDS năm 2015 quy định: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”. So với BLDS cũ thì BLDS năm 2015 đã bỏ cụm từ “dân sự” sau hai từ “hợp đồng”. Quy định mới về khái niệm hợp đồng tại Điều 385 của BLDS năm 2015 là điểm mới quan trọng, đáng chú ý không những về mặt kỹ thuật lập pháp và còn làm tăng tính khả thi, minh bạch trong thực tiễn áp dụng, mở rộng phạm vi điều chỉnh.

Về đề xuất giao kết hợp đồng : Theo lao lý tại khoản 1 Điều 386 BLDS 2015, đề xuất giao kết hợp đồng là việc biểu lộ rõ dự tính giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về ý kiến đề nghị này của bên đề xuất so với bên đã được xác lập hoặc tới công chúng ( sau đây gọi chung là bên được ý kiến đề nghị ). Như vậy, so với pháp luật trong BLDS 2005, điểm mới trong BLDS 2015 là lan rộng ra và rõ hơn về bên được ý kiến đề nghị giao kết hợp đồng. Có thể có nhiều bên nhận được đề xuất trong giao kết hợp đồng. Điều này trọn vẹn tương thích với thực tiễn vận dụng ở nước ta lúc bấy giờ .tin tức giao kết hợp đồng : Theo pháp luật tại Điều 387 BLDS 2015, so với trường hợp một bên có thông tin tác động ảnh hưởng đến việc đồng ý giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông tin cho bên kia biết. Trường hợp một bên nhận được thông tin bí hiểm của bên kia trong quy trình giao kết hợp đồng thì có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục tiêu riêng của mình hoặc cho mục tiêu trái pháp lý khác. Bên vi phạm pháp luật trên mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Đây là điều trọn vẹn mới nhằm mục đích quản trị ngặt nghèo thông tin trong quy trình giao kết hợp đồng và là cơ sở để xử lý những tranh chấp phát sinh .

Tại khoản 1 Điều 388 BLDS 2015 có lao lý thời gian đề xuất giao kết hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành được xác lập như sau : Do bên đề xuất ấn định. Nếu bên ý kiến đề nghị không ấn định thì đề xuất giao kết hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ khi bên được ý kiến đề nghị nhận được đề xuất đó, trừ trường hợp luật tương quan có pháp luật khác. Ở đây, BLDS năm 2015 đã bổ trợ thêm chế định loại trừ “ Trừ trường hợp luật tương quan có lao lý khác ”, tương thích với thực tiễn vận dụng ở nước ta. Quy định như vậy là để tránh xích míc giữa những luật đạo khác, đồng thời ưu tiên vận dụng luật chuyên ngành .Chế định chấm hết đề xuất giao kết hợp đồng : Theo Điều 391 BLDS 2015, việc đề xuất giao kết hợp đồng chấm hết trong trường hợp sau đây : Bên được ý kiến đề nghị đồng ý giao kết hợp đồng ; Bên được ý kiến đề nghị vấn đáp không gật đầu ; Hết thời hạn vấn đáp gật đầu ; Khi thông tin về việc biến hóa hoặc rút lại đề xuất có hiệu lực thực thi hiện hành ; Khi thông tin về việc hủy bỏ đề xuất có hiệu lực hiện hành ; Theo thỏa thuận hợp tác của bên ý kiến đề nghị và bên được ý kiến đề nghị trong thời hạn chờ bên được ý kiến đề nghị vấn đáp. Như vậy, ở chế định này đã bổ bổ trợ thêm trường hợp : Bên được ý kiến đề nghị đồng ý giao kết hợp đồng. Việc bổ trợ pháp luật này vừa đúng về mặt lý luận và tương thích với thực tiễn vận dụng .

Im lặng trong quá trình giao kết hợp đồng: Theo quy định tại Điều 393 BLDS 2015, sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên. Đây là quy định làm rõ hơn trường hợp nào thì im lặng được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng và trường hợp im lặng nào thì không. Với việc bổ sung nội dung này đã hạn chế những tranh chấp phát sinh từ sự im lặng.

Chế định nội dung hợp đồng : Theo Điều 398 BLDS 2015, những bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận hợp tác về nội dung trong hợp đồng. Hợp đồng hoàn toàn có thể có những nội dung sau đây : Đối tượng của hợp đồng ; số lượng, chất lượng ; giá, phương pháp thanh toán giao dịch ; thời hạn, khu vực, phương pháp thực thi hợp đồng ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên ; nghĩa vụ và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng ; phương pháp xử lý tranh chấp. Như vậy, trong BLDS mới đã bổ trợ thêm pháp luật : “ Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận hợp tác về nội dung trong hợp đồng ”. Đây được xem là bổ trợ thêm phương pháp xử lý tranh chấp .Theo Điều 400 BLDS 2015, trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác lạng lẽ là sự vấn đáp đồng ý giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời gian giao kết hợp đồng là thời gian ở đầu cuối của thời hạn đó. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời gian bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức đồng ý khác được bộc lộ trên văn bản. Quy định này đã bổ trợ thời gian giao kết hợp đồng bằng hình thức gật đầu khác. Quy định như vậy sẽ rõ ràng, dễ vận dụng và hạn chế xảy ra tranh chấp từ chế định “ sự im re ” khi giao kết. Đồng thời tương thích thực tiễn vận dụng với việc bổ trợ thêm pháp luật những hình thức khác được biểu lộ trên văn bản .Hiệu lực của hợp đồng : Theo Điều 401 BLDS 2015, hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật tương quan có lao lý khác. Như vậy, từ thời gian hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành, những bên phải thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ hoàn toàn có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận hợp tác của những bên hoặc theo lao lý của pháp lý. Quy định này là nhẳm bảo vệ việc triển khai hợp đồng của những bên, đồng thời rõ ràng hơn trong việc đổi khác nội dung hợp đồng ( tức là phải có sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên ) .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *