[C#] Trigger DataRow thêm, sửa, xóa trên DataTable Winform

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các trigger datarow trên DataTable lập trình C# winform.

[ C # ] Trigger datatable changed, added, deleted winform

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Trigger DataTable changed C# Winform:

datatable_changed

Ở hình trên, các bạn thấy mình có một dữ liệu dataTable Origin:

khi tất cả chúng ta đổi khác tài liệu, thêm tài liệu mới hoặc xóa một dòng, thì khi get tài liệu tất cả chúng ta sẽ được tài liệu vào 3 bảng : Added, Modifined và Deleted .
Nếu bạn nào đang viết ứng dụng thêm xóa sửa tài liệu trực tiếp trên GridView, hoàn toàn có thể sử dụng bài này để mình trigger tài liệu vào database .

Trong DataTable có cung cấp cho chúng ta hàm GetChanges() với tham số truyền vào là DataRowState.

 1. Table Added: table.GetChanges(DataRowState.Added);
 2. Table Modifined: table.GetChanges(DataRowState.Modified);
 3. Table Deleted: table.GetChanges(DataRowState.Deleted);

Riêng với Datarow state Deleted, khi các bạn xóa đi rồi muốn lấy dữ liệu đã xóa để insert vào table deleted, chúng ta sẽ sử dụng  DataRowVersion.Original để lấy dữ liệu

VD :

var quantity = oRow["Quantity", DataRowVersion.Original];

Khi những bạn xác nhận lấy tài liệu biến hóa xong, những bạn cần gọi hàm :

table.AcceptChanges();

Để xác nhận tài liệu mới đổi khác về Origin .

Dưới đây là full source code Demo Trigger Datatable Changed C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace triggerDataTable
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    DataTable table;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      table = new DataTable();
      table.Columns.Add("ID", typeof(int));
      table.Columns.Add("Name", typeof(string));
      table.Columns.Add("Quantity", typeof(decimal));
      table.Columns.Add("Price", typeof(decimal));

      table.Rows.Add(1, "Apple", 5, 12.5);
      table.Rows.Add(1, "Banana", 8, 5.25);
      table.Rows.Add(1, "Tomato", 3, 4.23);
      table.Rows.Add(1, "Oranges", 7, 15.28);
      table.Rows.Add(1, "Lemon", 15, 12.36);
      table.Rows.Add(1, "Water Lemon", 23, 9.63);
      table.Rows.Add(1, "Cherry", 9, 7.5);
      table.Rows.Add(1, "Coconuts", 18, 20.1);
      table.Rows.Add(1, "Kiwi", 2, 15.23);
      table.AcceptChanges();
      gridControl1.DataSource = table;
    }

    private void btn_checkStatus_Click(object sender, EventArgs e)
    {     
      var changeTable = table.GetChanges(DataRowState.Modified);
      gridControl2.DataSource = changeTable;      
    }

    private void gridView1_RowCellClick(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowCellClickEventArgs e)
    {
      if(e.Column == col_delete)
      {
        gridView1.DeleteRow(e.RowHandle);
      }
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var table_deleted = table.GetChanges(DataRowState.Deleted);
      if (table_deleted == null) { gridControl3.DataSource = null; return; }
      var tableDeleted = table.Clone();
      foreach (DataRow oRow in table.GetChanges(DataRowState.Deleted).Rows)
      {
        var id = oRow["ID", DataRowVersion.Original];
        var name = oRow["Name", DataRowVersion.Original];
        var quantity = oRow["Quantity", DataRowVersion.Original];
        var price = oRow["Price", DataRowVersion.Original];
        tableDeleted.Rows.Add(id, name, quantity, price);
      }
      gridControl3.DataSource = tableDeleted;
     
    }

    private void simpleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var changeTable = table.GetChanges(DataRowState.Added);
      gridControl4.DataSource = changeTable;
     
    }

    private void simpleButton3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      table.AcceptChanges();
    }
  }
}

Thanks for watching !
DOWNLOAD SOURCE

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *