Đáp án bài thi tìm hiểu bộ luật dân sự 2015

[Hocluat.vn] Tổng hợp các câu hỏi và đáp án môn Luật Dân sự 2 (câu hỏi tự luận – lý thuyết) để các bạn tham khảo, ôn tập tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Những nội dung tương quan :

Câu hỏi và đáp án môn Luật Dân sự 2

Câu hỏi và đáp án môn Luật Dân sự 2 .DOC

Do mạng lưới hệ thống tàng trữ tài liệu của Hocluat. vn tiếp tục bị quá tải nên Ban chỉnh sửa và biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word / pdf tài liệu này, sung sướng để lại E-Mail ở phần phản hồi dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự phiền phức này !

1. Phân biệt quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân

* Quan hệ gia tài :
– Khái niệm : những quan hệ xã hội giữa con người với con người trải qua một gia tài nhất định .
– Tính chất :
+ Là đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của LDS, phong phú, đa dạng chủng loại
+ Mang tính ý chí, phản ánh ý thức của những chủ thể tham gia .
+ Mang đặc thù giá trị và tính được bằng tiền .
+ Thể hiện rõ đặc thù đền bù tương dương trong trao đổi .
* Quan hệ nhân thân :
– Khái niệm : là những quan hệ giữa người và người về những giá trị nhân thân của những chủ thể và luôn gắn liền với những cá thể, tổ chức triển khai khác .
– Tính chất :
+ Luôn gắn liền với một chủ thể nhất định và về nguyên tắc thì quyền nhân thân không hề chuyển giao cho chủ thể khác .
+ Đa số những quyền nhân thân mà luật dân sự kiểm soát và điều chỉnh không có giá trị kinh tế tài chính và không có nội dung gia tài .

2. Phân loại quan hệ tài sản

* Quan hệ gia tài giữa vợ chồng .

3. Phân biệt quan hệ pháp luật tuyệt đối và quan hệ pháp luật tương đối

Căn cứ vào tính xác lập của chủ thể quyền và chủ thể nghĩa vụ và trách nhiệm :
* Quan hệ pháp Luật Dân sự tuyệt đối : Nếu trong quan hệ đó chủ thể có quyền được xác lập, thì tổng thể những chủ thể khác là chủ thể mang nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của họ được bộc lộ dưới dạng không hành vi .
Ví dụ : Quyền sở hữu, Quyền tác giả so với gia tài trí tuệ …
* Quan hệ pháp Luật Dân sự tương đối : Là những quan hệ pháp lý trong đó ứng với chủ thể quyền xác lập là những chủ thể mang nghĩa vụ và trách nhiệm cũng được xác lập .
Ví dụ : Quan hệ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng …

4. Khái niệm và đặc tính của vật quyền

* Khái niệm :
Vật quyền là quyền của một chủ thể nhất định so với một gia tài nhất định, được cho phép chủ thể này trực tiếp thực thi những thế lực được pháp lý thừa nhận so với gia tài đó .
* Vật quyền gồm 2 loại :
– Vật quyền chính
– Vật quyền hạn chế
* Đặc tính :
– Tính tuyệt đối : trên một vật chỉ có duy nhất 01 vật quyền cùng loại sống sót
– Tính tương đối
– Tính ưu tiên
– Tính pháp định
– Hiệu lực của vật quyền
– Căn cứ xác lập, chấm hết

5. Nguyên tắc vật quyền pháp định (xác định)

* Nguyên tắc vật quyền pháp định : Một vật quyền được công nhận khi và chỉ khi vật quyền đó được pháp lý công nhận .

6. Hiệu lực pháp lý của vật quyền

* Hiệu lực pháp lý của vật quyền
– Hiệu lực truy đòi
– Tố quyền dựa trên vật quyền : là những phương pháp mà pháp lý trao cho chủ sở hữu vật nhằm mục đích bảo vệ vật quyền của mình .
– Yêu cầu hoàn trả
– Yêu cầu chấm hết hành vi xâm phạm vật quyền
– Yêu cầu bồi thường thiệt hại .

7. Phân biệt vật quyền và trái quyền

* Vật quyền :
– Là quyền của chủ sở hữu so với vật, không nhờ vào vào ý chỉ của chủ thể khác .
* Trái quyền :
– Là quyền nhu yếu một chủ thể khác phải thực thi một nghĩa vụ và trách nhiệm so với người có vật quyền, hoàn toàn có thể làm hoặc không làm một việc gì đó .

8. Phân biệt vật quyền và quyền sở hữu trí tuệ

– Quyền sở hữu trí tuệ không phải vật quyền mặc dầu là quyền gia tài .

9. Khái niệm tài sản

* Tài sản là vật, tiền, sách vở có giá và những quyền gia tài .
* Tài sản gồm có động sản và bất động sản .
( Khoản 1 Điều 105 BLDS 2015 )

10. Phân biệt khái niệm tài sản và sản nghiệp

* Tài sản gồm có vật, tiền, sách vở có giá và những quyền gia tài khác .
* Sản nghiệp là gia tài gồm có cả gia tài hữu hình và vô hình dung thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp của một cá thể để sinh sống, kinh doanh thương mại, tạo nên cơ nghiệp của cá thể đó .

11. Phân loại tài sản

* Vật
– Hoa lợi, cống phẩm
– Vật chính, vật phụ
– Vật chia được, vật không chia được
– Vật cùng loại, vật đặc định
– Vật tiêu tốn, vật không tiêu tốn
* Tiền
* Giấy tờ có giá
* Các quyền gia tài

12. Phân tích đặc điểm tài sản hữu hình

* Đặc điểm :
– Nhận biết được bằng giác quan tiếp xúc .
– Dễ dàng định giá

13. Phân tích đặc điểm tài sản vô hình

14. Phân loại động sản và bất động sản. Ý nghĩa của phân loại

* Động sản :
– Động sản tự nhiên
– Động sản do thực chất kinh tế tài chính
– Động sản vô hình dung
* Bất động sản :
– Đất và những gia tài gắn liền với đất
– Bất động sản do tác dụng
* Ý nghĩa :
– Đảm bảo triển khai nguyên tắc về xác lập quyền sở hữu so với vật vô chủ
– Là địa thế căn cứ xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu cho người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai minh bạch .
– Là địa thế căn cứ để Tòa án có thẩm quyền xử lý tranh chấp về gia tài .
– Đảm bảo thực thi nguyên tắc bảo vệ quyền hạn của người thứ ba ngay tình khi thanh toán giao dịch vô hiệu .
– Nguyên tắc xác lập luật vận dụng trong trường hợp thừa kế có yếu tố quốc tế .

15. Trình bày về động sản vô hình

– Quyền đòi nợ được xem là động sản vô hình dung nổi bật, quyền này được cho phép người có quyền nhu yếu người có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền, nhưng không được cho phép người có quyền thực thi một quyền gì đặc biệt quan trọng trên một gia tài đặc định .
– Các quyền sở hữu trí tuệ là động sản tuyệt đối, bởi đối tượng người dùng của quyền sở hữu trí tuệ không phải là một gia tài đơn cử, cũng không phải là một quyền đòi nợ chống lại người khác, mà là một tác dụng của một hoạt động giải trí phát minh sáng tạo, hiệu quả ấy được ghi nhận, thừa nhận cho người có quyền, trong nhiều trường hợp trải qua việc ĐK nào đó .

16. Trình bày về bất động sản vô hình

17. Trình bày về bất động sản do luật định

* Bất động sản do luật định là những bất động sản được pháp lý lao lý theo điểm d khoản 1 Điều 107 BLDS 2015 .
Tuy nhiên hiện tại chưa có gia tài nào được coi là bất động sản theo luật định .

18. Trình bày về bất động sản do mục đích

* Khái niệm :
Gọi là bất động sản do mục tiêu những động sản, nhưng được xem như bất động sản do mối liên hệ với một bất động sản do thực chất tự nhiên mà động sản này gắn liền với tư cách là một vật phụ .
* Điều kiện :
– Phải có mối liên hệ tác dụng giữa hai gia tài. Mối liên hệ ấy phải khác quan không phụ thuộc vào vào ý chí con người .
– Cả bất động sản do thực chất tự nhiên và bất động sản do mục tiêu đều phải thuộc một chủ chiếm hữu .
* Ý nghĩa : nhằm mục đích xác lập gia tài trong những thanh toán giao dịch dân sự như thế chấp ngân hàng, cầm đồ, …

19. Phân loại vật chính và vật phụ. Ý nghĩa của phân loại

* Vật chính : là vật độc lập hoàn toàn có thể công khai minh bạch tính năng .
* Vật phụ : là vật trực tiếp Giao hàng cho việc khai thác hiệu quả của vật chính, là bộ phận của vật chính nhưng hoàn toàn có thể tách rời vật chính .
* Ý nghĩa : để bảo vệ rằng khi thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

20. Phân loại vật tiêu hao và vật không tiêu hao. Ý nghĩa của phân loại

* Vật tiêu tốn : là vật qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được đặc thù, hình dáng và tính năng sử dụng khởi đầu. ( Khoản 1 Điều 113 BLDS 2015 )
* Vật không tiêu tốn : là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được đặc thù, hình dáng và tính năng sử dụng bắt đầu .
* Ý nghĩa : có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập đối tượng người dùng của những hợp đồng dân sự. Theo lao lý của Luật Dân sự thì vật tiêu tốn không hề là đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng vay mượn gia tài .

21. Phân loại vật cùng loại và vật đặc định. Ý nghĩa của phân loại.

* Vật cùng loại : là những vật có cùng hình dáng, đặc thù, tính năng sử dụng và thường được xác lập bằng những đơn vị chức năng đo lường và thống kê .
* Vật đặc định : hoàn toàn có thể phân biệt với những vật khác bằng những đặc tính riêng không liên quan gì đến nhau của nó như hình dáng, size, …
* Ý nghĩa :
+ Xác định phương pháp thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giao vật .
+ Xác định việc vận dụng phương pháp khời kiện để bảo vệ quyền sở hữu .

22. Phân loại vật phân chia được và vật không phân chia được. Ý nghĩa của phân loại.

* Vật chia được : là những vật được phân loại thành từng phần nhỏ thì mỗi phần giữ nguyên tính năng của vật đó .
* Vật không chia được : là những vật được phân loại thành những phần nhỏ thì mỗi phần đó không giữ được tính năng sử dụng bắt đầu của vật .
* Ý nghĩa :
+ Xác định phương pháp giao vật
+ Xác định chủ sở hữu so với vật mới tạo ra

23. Hoa lợi, lợi tức là gì?

* Hoa lợi : là những sản vật tự nhiên mà gia tài mang lại cho chủ chiếm hữu .
* Lợi tức : là khoản lợi thu được từ việc khai thác gia tài .

24. Phân loại vật gốc và hoa lợi, lợi tức. Ý nghĩa của phân loại.

* Vật gốc ( gia tài gốc ) là tài sản sinh ra hoa lợi, cống phẩm .
* Phân loại :
* Ý nghĩa :
– Việc phân loại gia tài theo phương pháp này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm của người khai thác gia tài mà không phải là chủ chiếm hữu .

25. Khái niệm vật – khách thể của vật quyền

* Vật được đưa vào giao lưu dân sự phải bảo vệ 3 điều kiện kèm theo sau :
– Là một bộ phận của quốc tế vật chất
– Đem lại quyền lợi cho con người .
– Có thể chiếm giữ được .

26. Phân loại vật quyền

* Phân loại :
– Vật quyền chính
– Vật quyền hạn chế
+ Vật quyền hạn chế giúp ích
+ Vật quyền hạn chế phụ thuộc vào

27. Trình bày về vật quyền phụ thuộc (vật quyền bảo đảm)

28. Phân loại các quyền khác đối với tài sản (vật quyền dụng ích)

* Quyền khác :
– Quyền so với bất động sản liền kề
– Quyền mặt phẳng
– Quyền hưởng dụng

29. So sánh vật quyền dụng ích theo vật và vật quyền dụng ích theo người

30. So sánh vật quyền phụ thuộc theo pháp định và vật quyền phụ thuộc theo ước định

31. Tại sao nói chiếm hữu là tình trạng thực tế

* Chiếm hữu được hiểu là việc một người bộc lộ bằng những ứng xử đơn cử những thế lực so với một gia tài .
Ngay tại thời gian một người đang nắm giữa vật, được xem là đang chiếm hữu vật đó, dù người đó là chủ sở hữu đích thực của vật hay không phải là chủ sở hữu của vật .

32. Khái niệm và ý nghĩa của chiếm hữu

* Khái niệm :
– Luật La Mã định nghĩa, chiếm hữu là nắm giữ, chi phối gia tài theo ý chí của mình mà không phụ thuộc vào vào ý chí người khác .
– Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối gia tài một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền so với gia tài .
( Khoản 1 Điều 179 BLDS 2015 )
* Ý nghĩa :
– Bảo vệ chủ sở hữu vật .
– Duy trì không thay đổi trật tự xã hội đã được xác lập

33. Phân loại chiếm hữu trực tiếp và chiếm hữu gián tiếp. Ý nghĩa của phận loại.

* Chiếm hữu trực tiếp :
– Chủ sở hữu trực tiếp chiếm hữu vật thuộc quyền sở hữu của mình .
* Chiếm hữu gián tiếp :
– Thông qua hợp đồng mượn thuê, chủ sở hữu vật chiếm hữu gián tiếp trải qua người thuê mượn vật, nhưng quyền sở hữu của chủ sở hữu đích thực không bị mất đi .
* Ý nghĩa : Bảo vệ quyền sở hữu của người có quyền chiếm hữu đích thực so với vật .

34. Phân loại chiếm hữu như chủ sở hữu và chiếm hữu vật của người khác. Ý nghĩa của phân loại.

* Chiếm hữu như chủ sở hữu :
* Chiếm hữu vật của người khác :
– Chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản .
– Chiếm hữu của người được giao gia tài trải qua thanh toán giao dịch dân sự .
* Ý nghĩa :
– Xác định hiệu lực hiện hành của chiếm hữu .

35. Phân loại chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình. Ý nghĩa của phân loại.

* Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có địa thế căn cứ để tin rằng mình có quyền so với gia tài đang chiếm hữu. ( Điều 180 BLDS năm 2015 )
* Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền so với gia tài đang chiếm hữu. ( Điều 181 BLDS năm 2015 )
* Ý nghĩa :
– Là địa thế căn cứ để xác lập quyền sở hữu, địa thế căn cứ bảo vệ quyền chiếm hữu của những chủ thể .

36. Căn cứ xác lập chiếm hữu.

* Căn cứ xác lập nguyên sinh
* Căn cứ xác lập tái sinh : trải qua chuyển giao
– Thông qua cho khuyến mãi, hợp đồng
– Thông qua thừa kế
– Chuyển giao trong thực tiễn
– Chuyển giao rút gọn
– Chuyển giao biến hóa tư cách chiếm hữu
– Chuyển giao thông qua thông tư

37. Các hình thức xác lập chiếm hữu theo chuyển giao

* Các hình thức xác lập :
– Thừa kế
– Mua bán
– Tặng cho
– Được chuyển nhượng ủy quyền .

38. Hiệu lực pháp lý của chiếm hữu

* Bảo vệ sự chiếm hữu
– Chiếm hữu pháp sinh hiệu lực hiện hành pháp lý như một quan hệ giữa người chiếm hữu và vật được pháp lý thừa nhận, kiểm soát và điều chỉnh .
Sự chiếm hữu được bảo vệ bởi một chính sách riêng, phân biệt với việc bảo vệ quyền sở hữu .
Khi bảo vệ sự chiếm hữu, người ta bảo vệ thực trạng vốn có, bảo vệ mối quan hệ đang diễn ra một cách bình yên mà không cần chăm sóc đến thực chất của mối quan hệ đó .
* Xác lập quyền theo thời hiệu
– Tài sản được chiếm hữu hoàn toàn có thể được chuyển nhượng ủy quyền trong quy trình chiếm hữu. Tính liên tục của thời hiệu được bảo vệ bằng việc thừa nhận tính liên tục của sự chiếm hữu qua những vụ chuyển nhượng ủy quyền tiếp nối .
* Xác lập quyền sở hữu so với hoa lợi cho người chiếm hữu ngay tình .
* Suy đoán có quyền và suy đoán ngay tình .
* Yêu cầu hoàn trả ngân sách đã bỏ ra
* Nghĩa vụ bồi thường .
* Tố quyền dựa trên chiếm hữu

39. Tố quyền (quyền yêu cầu) để bảo vệ chiếm hữu

* Nhằm bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác so với gia tài của những chủ thể .
* Quy định trong BLDS 2015, khoản 2 Điều 164 :
– Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác so với gia tài có quyền nhu yếu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại gia tài, chấm hết hành vi cản trở trái pháp lý việc triển khai quyền sở hữu, quyền khác so với gia tài và nhu yếu bồi thường thiệt hại .

40. Chấm dứt chiếm hữu trực tiếp

* Căn cứ chấm hết :
– Trong trường hợp chủ sở hữu mất đi yếu tố khách quan .
– Từ bỏ quyền .

41. Chấm dứt chiếm hữu gián tiếp

* Căn cứ chấm hết :
– Người chiếm hữu trực tiếp mất đi quyền chiếm hữu .
– Người đang chiếm hữu gián tiếp tỏ ý chí chiếm hữu cho mình ( hoàn toàn có thể ) trở thành người có quyền chiếm hữu trực tiếp .

42. Khái niệm và đặc tính của quyền sở hữu

* Khái niệm :
– Theo nghĩa khách quan, quyền sở hữu là tổng hợp những quy phạm pháp luật do Nhà nước phát hành, kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt những tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. Hay nói khác đi, quyền sở hữu chính là pháp lý về chiếm hữu .
– Theo nghĩa chủ quan, quyền sở hữu là năng lực được phép xử sự của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài của mình. Những quyền lực này cũng chính là nội dung của quyền sở hữu mà chủ sở hữu có được so với gia tài .
* Đặc tính :
– Là quan hệ pháp lý : phản ánh sự tác động ảnh hưởng của pháp lý đến những quan hệ giữa những chủ thể trong quy trình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài .
– Là phạm trù pháp lý
– Tồn tại gắn liền với sự sống sót của Nhà nước và pháp lý .
– Thể hiện trải qua nhiều hình thức chiếm hữu khác nhau .

43. Trình bày về tính tuyệt đối của quyền sở hữu

* Tính tuyệt đối của quyền sở hữu :
– Có tính loại trừ : trên một vật chỉ sống sót một vật quyền duy nhất .
– Có tính vĩnh viễn : không khi nào bị chấm hết bởi thời hiệu .
– Tính đàn hồi .
– Tính đứng vị trí số 1 .

44. Phân loại căn cứ xác lập quyền sở hữu

* Xác lập dựa trên hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng
* Xác lập theo lao lý của pháp lý .
– Xác lập quyền sở hữu so với vật vô chủ, vật không xác lập dược chủ sở hữu ;
– Xác lập quyền sở hữu so với gia tài bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy ;
– Xác lập quyền sở hữu so với vật bị người khác đánh rơi, bỏ quên ;
– Xác lập quyền sở hữu so với gia súc bị thất lạc ;
– Xác lập quyền sở hữu so với gia cầm bị thất lạc ;
– Xác lập quyền sở hữu so với vật nuôi dưới nước .

45. Trình bày về căn cứ xác lập quyền sở hữu trực tiếp

* Xác lập quyền sở hữu trực tiếp :

46. Xác lập quyền sở hữu theo sáp nhập

* Xác lập quyền sở hữu theo sáp nhập

1. Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành vật không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó; nếu tài sản đem sáp nhập là vật chính và vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở hữu vật chính, kể từ thời điểm vật mới được tạo thành, chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
(Khoản 2 Điều 225 BLDS 2015)

47. Xác lập quyền sở hữu theo trộn lẫn

* Xác lập quyền sở hữu theo trộn lẫn

1.Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo thành vật mới không chia được thì vật mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời điểm trộn lẫn.
(Khoản 1 Điều 226 BLDS 2015)

48. Xác lập quyền sở hữu theo chế biến

* Xác lập quyền sở hữu theo chế biến : ( Điều 227 BLDS 2015 )

1. Chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo thành vật mới là chủ sở hữu của vật mới được tạo thành .
2. Người dùng nguyên vật liệu thuộc chiếm hữu của người khác để chế biến mà ngay tình thì trở thành chủ sở hữu của gia tài mới nhưng phải thanh toán giao dịch giá trị nguyên vật liệu, bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đó .
3. Trường hợp người chế biến không ngay tình thì chủ sở hữu nguyên vật liệu có quyền nhu yếu giao lại vật mới ; nếu có nhiều chủ sở hữu nguyên vật liệu thì những người này là đồng chủ sở hữu theo phần so với vật mới được tạo thành, tương ứng với giá trị nguyên vật liệu của mỗi người. Chủ sở hữu nguyên vật liệu bị chế biến không ngay tình có quyền nhu yếu người chế biến bồi thường thiệt hại .

49. Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ

* Xác lập quyền sở hữu so với vật vô chủ : ( Khoản 1 Điều 228 BLDS 2015 )

1. Tài sản vô chủ là gia tài mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu so với gia tài đó .
Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó, trừ trường hợp luật có pháp luật khác ; nếu gia tài là bất động sản thì thuộc về Nhà nước .

50. Xác lập quyền sở hữu đối với vật không xác định được chủ sở hữu

* Xác lập quyền sở hữu đối vật không xác lập được chủ sở hữu
– Người phát hiện gia tài không xác lập được ai là chủ sở hữu phải thông tin hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông tin công khai minh bạch cho chủ sở hữu biết mà nhận lại .
Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, thực trạng, số lượng, khối lượng gia tài giao nộp .
Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận gia tài phải thông tin cho người phát hiện về hiệu quả xác lập chủ chiếm hữu .
Sau 01 năm, kể từ ngày thông tin công khai minh bạch mà không xác lập được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu so với động sản đó thuộc về người phát hiện gia tài .
Sau 05 năm, kể từ ngày thông tin công khai minh bạch mà không xác lập được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước ; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo lao lý của pháp lý .
( Khoản 2 Điều 228 BLDS 2015 )

51. Các điều kiện của xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

* Điều kiện của xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu :
– Chiếm hữu công khai minh bạch, ngay tình, liên tục
– Thời hạn 10 năm so với động sản
– Thời hạn 30 năm so với bất động sản

52. Bảo vệ quyền sở hữu

– Quyền sở hữu là một trong những quyền cơ bản, quan trọng nhất của công dân, nên pháp lý của bất kể vương quốc nào cũng đều có những lao lý để bảo vệ quyền sở hữu .
– Theo lý luận truyền thống lịch sử của Luật Dân sự thì bảo vệ quyền sở hữu được hiểu là những giải pháp trong khuôn khổ pháp lý ảnh hưởng tác động đến hành vi xử sự của con người, nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn ngừa những hành vi xâm hại đến quyền sở hữu, khắc phục những thiệt hại vật chất cho chủ chiếm hữu .
* Các phương pháp bảo vệ quyền sở hữu .
– Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn ngừa bất kể người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những giải pháp không trái với lao lý của pháp lý .
– Chủ sở hữu có quyền khác so với gia tài có quyền nhu yếu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại gia tài, chấm hết hành vi cản trở trái pháp lý việc triển khai quyền sở hữu, quyền khác so với gia tài và nhu yếu bồi thường thiệt hại .

53. Trình bày về hạn chế quyền sở hữu

* Hạn chế quyền sở hữu :
– Khi triển khai quyền sở hữu phải bảo vệ không trái với lao lý của pháp lý, không xâm hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của những chủ thể khác .

54. Chấm dứt quyền sở hữu

* Căn cứ chấm hết quyền sở hữu :
Quyền sở hữu chấm hết trong trường hợp sau đây : ( Điều 237 BLDS 2105 )

1. Chủ sở hữu chuyển quyền chiếm hữu của mình cho người khác ;
2. Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình ;
3. Tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị tiêu huỷ ;
4. Tài sản bị giải quyết và xử lý để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu ;
5. Tài sản bị trưng mua ;
6. Tài sản bị tịch thu ;
7. Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo pháp luật của Bộ luật này ;
8. Trường hợp khác do luật lao lý .

55. Khái niệm và phân loại sở hữu chung

* Khái niệm :
– Sở hữu chung là chiếm hữu của nhiều chủ thể so với gia tài .
( Khoản 1 Điều 207 BLDS 2015 )
* Phân loại chiếm hữu chung :
– Sở hữu chung theo phần .
– Sở hữu chung hợp nhất
– Sở hữu chung hội đồng
– Sở hữu chung của những thành viên trong mái ấm gia đình
– Sở hữu chung vợ chồng
– Sở hữu chung trong nhà căn hộ cao cấp
– Sở hữu chung hỗn hợp

56. Định đoạt tài sản sở hữu chung.

* Định đoạt gia tài sở chung : ( Điều 218 BLDS 2015 )

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình .
2. Việc định đoạt gia tài chung hợp nhất được thực thi theo thoả thuận của những chủ sở hữu chung hoặc theo pháp luật của pháp lý .
3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua .
Trong thời hạn 03 tháng so với gia tài chung là bất động sản, 01 tháng so với gia tài chung là động sản, kể từ ngày những chủ sở hữu chung khác nhận được thông tin về việc bán và những điều kiện kèm theo bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông tin phải được bộc lộ bằng văn bản và những điều kiện kèm theo bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện kèm theo bán cho người không phải là chủ sở hữu chung .
Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số những chủ sở hữu chung có quyền nhu yếu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua ; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại .
4. Trường hợp một trong những chủ sở hữu chung so với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của hội đồng thì thuộc sở hữu chung của những chủ sở hữu chung còn lại .
5. Trường hợp một trong những chủ sở hữu chung so với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở hữu chung của những chủ sở hữu còn lại .
6. Trường hợp tổng thể những chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình so với gia tài chung thì việc xác lập quyền sở hữu được vận dụng theo lao lý tại Điều 228 của Bộ luật này .

57. Quản lý, sử dụng tài sản sở hữu chung

* Quản lý tài sản chung :
– Các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp lý có lao lý khác .
( Điều 216 BLDS 2015 )
* Sử dụng gia tài chung :
– Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác hiệu quả, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ gia tài chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp lý có lao lý khác .
– Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền ngang nhau trong việc khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ gia tài chung, trừ trường hợp có thoả thuận khác .
( Điều 217 BLDS 2015 )

58. Sở hữu chung theo phần

* Khái niệm :
– Sở hữu chung theo phần là chiếm hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác lập so với gia tài chung .
( Khoản 1 Điều 209 BLDS 2015 )
* Tính chất :
– Tính khép kín : những chủ sở hữu theo phần của gia tài thường có quan hệ nhất định ( họ hàng, ruột thịt … ). Khi một chủ sở hữu chung muốn bán phần quyền sở hữu của mình thì những chỉ chiếm hữu còn lại có quyền ưu tiên mua .
– Tính trong thời điểm tạm thời : quyền nhu yếu phân loại gia tài chiếm hữu chung là quyền gắn chặt với gia tài chiếm hữu chung

59. Sở hữu chung hợp nhất

* Khái niệm :
– Sở hữu chung hợp nhất là chiếm hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu chung không được xác lập so với gia tài chung. ( khoản 1 Điều 210 BLDS 2015 )
* Phân loại :
– Sở hữu chung hợp nhất hoàn toàn có thể phân loại
– Sở hữu chung hợp nhất không phân loại .

60. Sở hữu chung của vợ chồng

– Là chiếm hữu chung hoàn toàn có thể phân loại .
– Vợ chồng cùng nhau tạo lập, tăng trưởng khối gia tài chung ; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung .
– Vợ chồng thoả thuận hoặc uỷ quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài chung .
– Tài sản chung của vợ chồng hoàn toàn có thể phân loại theo thoả thuận hoặc theo quyết định hành động của Tòa án .
– Trường hợp vợ chồng lựa chọn chính sách gia tài theo thỏa thuận hợp tác theo lao lý của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình thì gia tài chung của vợ chồng được vận dụng theo chính sách gia tài này .

61. Sở hữu chung của chung cư

1. Phần diện tích quy hoạnh, trang thiết bị và những gia tài khác dùng chung trong nhà căn hộ cao cấp theo lao lý của Luật nhà ở thuộc chiếm hữu chung hợp nhất của toàn bộ chủ sở hữu những căn hộ chung cư cao cấp trong nhà đó và không phân loại, trừ trường hợp luật có lao lý khác hoặc toàn bộ những chủ sở hữu có thoả thuận khác .
2. Chủ sở hữu những căn hộ cao cấp trong nhà căn hộ chung cư cao cấp có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau trong việc quản trị, sử dụng gia tài pháp luật tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp luật có lao lý khác hoặc có thỏa thuận hợp tác khác .

3. Trường hợp nhà chung cư bị tiêu huỷ thì quyền của chủ sở hữu căn hộ chung cư thực hiện theo quy định của luật.

(Điều 214 BLDS 2015)

62. Sở hữu toàn dân

Sở hữu toàn dân là một hình thức sở hữu mang tính xã hội hóa triệt để đối với các tư liệu sản xuất chủ yếu trong đó toàn dân là chủ sở hữu đối với tài sản.

63. Sở hữu chung của cộng đồng

* Khái niệm :
– Sở hữu chung của hội đồng là chiếm hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, hội đồng tôn giáo và hội đồng dân cư khác so với gia tài được hình thành theo tập quán, gia tài do những thành viên của hội đồng cùng nhau góp phần, quyên góp, được Tặng Kèm cho chung hoặc từ những nguồn khác tương thích với pháp luật của pháp lý nhằm mục đích mục tiêu thoả mãn quyền lợi chung hợp pháp của hội đồng .
* Tính chất :
– Là gia tài chung hợp nhất không phân loại .

64. Chia tài sản sở hữu chung

* Chia gia tài chiếm hữu chung : ( Điều 219 BLDS 2015 )

1. Trường hợp chiếm hữu chung hoàn toàn có thể phân loại thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền nhu yếu chia gia tài chung ; nếu thực trạng chiếm hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận hợp tác của những chủ sở hữu chung hoặc theo lao lý của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền nhu yếu chia gia tài chung khi hết thời hạn đó ; khi gia tài chung không hề chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có nhu yếu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp những chủ sở hữu chung có thỏa thuận hợp tác khác .
2. Trường hợp có người nhu yếu một người trong số những chủ sở hữu chung triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch và chủ sở hữu chung đó không có gia tài riêng hoặc gia tài riêng không đủ để giao dịch thanh toán thì người nhu yếu có quyền nhu yếu chia gia tài chung và tham gia vào việc chia gia tài chung, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .
Nếu không hề chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị những chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền nhu yếu người có nghĩa vụ và trách nhiệm bán phần quyền sở hữu của mình để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch .

65. Chấm dứt sở hữu chung

* Sở hữu chung chấm hết trong trường hợp sau đây : ( Điều 220 BLDS 2015 )

1. Tài sản chung đã được chia ;
2. Một trong số những chủ sở hữu chung được hưởng hàng loạt gia tài chung ;
3. Tài sản chung không còn ;
4. Trường hợp khác theo lao lý của luật .

66. Khái niệm và đặc điểm của quyền đối với bất động sản liền kề (Quyền địa dịch)

* Khái niệm :

– Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).
(Điều 245 BLDS 2015)

* Đặc điểm :
– Là quyền gắn liền, đi theo những bất động sản đặc định chứ không phải quyền theo chủ thể .
– Mục đích sử dụng bị hạn chế .

67. Phân loại quyền đối với bất động sản liền kề.

* Phân loại :
– Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề
– Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác
– Quyền về lối đi qua
– Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác
( Được lao lý tại Điều 252, 253, 254, 255 BLDS 2015 )

68. Quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp định được thể hiện như thế nào trong BLDS 2015

* Trong BLDS 2015, Quyền so với bất động sản liền kề được lao lý tại Mục 1 Quyền so với bất động sản liền, Chương XIV Quyền khác so với gia tài .
Mục 1 gồm 11 Điều, lao lý về Quyền so với bất động sản liền kề, địa thế căn cứ xác lập, hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý, nguyên tắc triển khai, biến hóa triển khai quyền so với bất động sản liền kề, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ thể có bất động sản hưởng quyền so với bất động sản liền kề, quyền của chủ thể được hưởng quyền so với bất động sản liền kề .

69. Hiệu lực của quyền đối với bất động sản liền kề

* Hiệu lực :
– Quyền so với bất động sản liền kề có hiệu lực thực thi hiện hành so với mọi cá thể, pháp nhân và được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật tương quan có pháp luật khác .
( Điều 246 BLDS 2015 )

70. Tại sao nói quyền đối với bất động sản liền kề là vật quyền theo vật.

* Quyền so với bất động sản liền kề là vật quyền theo vật. Bởi đây là quyền gắn liền với bất động sản đặc
định, được chuyển giao trên cơ sở chuyển giao bất động sản .

71. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

* Chấm dứt quyền so với bất động sản liền kề trong những trường hợp sau :
1. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người ;
2. Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu yếu hưởng quyền ;
3. Theo thỏa thuận hợp tác của những bên ;

4. Trường hợp khác theo quy định của luật.
(Điều 256 BLDS 2015)

72. Khái niệm, đặc tính của quyền hưởng dụng

* Khái niệm :

– Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.
(Điều 257 BLDS 2015)

* Đặc tính :

73. Tại sao nói quyền hưởng dụng là vật quyền theo người

* Quyền hưởng dụng là quyền gắn liền với tư cách chủ thể. Trong thời hạn của quyền sở hữu thì quyền lợi kinh tế tài chính từ gia tài được xác lập cho chủ thể có quyền hưởng dụng chứ không phải cho chủ sở hữu của gia tài, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .

74. Căn cứ phát sinh quyền hưởng dụng

* Căn cứ phát sinh :
– Luật định : Điều 258 BLDS 2015
– Thỏa thuận
– Thừa kế

75. Hiệu lực pháp lý của quyền hưởng dụng

* Hiệu lực pháp lý :
– Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời gian nhận chuyển giao gia tài, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật tương quan có pháp luật khác .
– Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực thực thi hiện hành so với mọi cá thể, pháp nhân, trừ trường hợp luật tương quan có lao lý khác

76. Quyền và nghĩa vụ của người hưởng dụng

* Quyền :
– Tự mình hoặc được cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, cống phẩm từ đối tượng người tiêu dùng của quyền hưởng dụng .
– Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay thế sửa chữa so với gia tài theo lao lý tại khoản 4 Điều 263 của Bộ luật này ; trường hợp triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho chủ sở hữu tài sản thì có quyền nhu yếu chủ sở hữu tài sản hoàn trả ngân sách .
– Cho thuê quyền hưởng dụng so với gia tài .

(Điều 261 BLDS 2015)

* Nghĩa vụ :
– Tiếp nhận gia tài theo thực trạng và triển khai ĐK nếu luật có pháp luật .
– Khai thác gia tài tương thích với hiệu quả, mục tiêu sử dụng của gia tài .
– Giữ gìn, dữ gìn và bảo vệ gia tài như gia tài của mình .
– Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa gia tài theo định kỳ để bảo vệ cho việc sử dụng thông thường ; Phục hồi thực trạng của gia tài và khắc phục những hậu quả xấu so với gia tài do việc không triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tương thích với nhu yếu kỹ thuật hoặc theo tập quán về dữ gìn và bảo vệ gia tài .
– Hoàn trả gia tài cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng

77. Mối quan hệ giữa chủ sở hữu và người hưởng dụng

* Định đoạt gia tài nhưng không được làm đổi khác quyền hưởng dụng đã được xác lập .
* Yêu cầu Tòa án truất quyền hưởng dụng trong trường hợp người hưởng dụng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
* Không được cản trở, triển khai hành vi khác gây khó khăn vất vả hoặc xâm phạm đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người hưởng dụng .
* Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm sửa chữa thay thế gia tài để bảo vệ không bị suy giảm đáng kể dẫn tới gia tài không hề sử dụng được hoặc mất hàng loạt tác dụng, giá trị của gia tài .

78. Chấm dứt quyền hưởng dụng.

* Quyền hưởng dụng chấm hết trong trường hợp sau đây : ( Điều 265 BLDS 2015 )

1. Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết ;
2. Theo thỏa thuận hợp tác của những bên ;
3. Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng người tiêu dùng của quyền hưởng dụng ;
4. Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không triển khai quyền hưởng dụng trong thời hạn do luật pháp luật ;
5. Tài sản là đối tượng người dùng của quyền hưởng dụng không còn ;
6. Theo quyết định hành động của Tòa án ;
7. Căn cứ khác theo pháp luật của luật .

79. Khái niệm về quyền bề mặt

* Khái niệm :
– Quyền mặt phẳng là quyền của một chủ thể so với mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác .
( Điều 267 BLDS 2015 )

80. Căn cứ xác lập quyền bề mặt

* Căn cứ xác lập :
– Luật định : Điều 268 BLDS 2015
– Thỏa thuận
– Thừa kế

81. Nội dung quyền bề mặt

* Nội dung :
– Chủ thể quyền mặt phẳng có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để thiết kế xây dựng khu công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với pháp luật của Bộ luật này, pháp lý về đất đai, thiết kế xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, tài nguyên và lao lý khác của pháp lý có tương quan .
– Chủ thể quyền mặt phẳng có quyền chiếm hữu so với gia tài được tạo lập theo pháp luật tại khoản 1 Điều này .

– Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.
(Điều 271 BLDS 2015)

82. Hiệu lực pháp lý của quyền bề mặt

* Hiệu lực pháp lý :
– Quyền mặt phẳng có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền mặt phẳng, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật tương quan có pháp luật khác .

– Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
(Điều 269 BLDS 2015)

83. Chấm dứt quyền bề mặt

* Quyền mặt phẳng chấm hết trong những trường hợp sau :
1. Thời hạn hưởng quyền mặt phẳng đã hết ;
2. Chủ thể có quyền mặt phẳng và chủ thể có quyền sử dụng đất là một ;
3. Chủ thể có quyền mặt phẳng từ bỏ quyền của mình ;
4. Quyền sử dụng đất có quyền mặt phẳng bị tịch thu theo pháp luật của Luật đất đai ;
5. Theo thỏa thuận hợp tác của những bên hoặc theo pháp luật của luật .
( Điều 272 BLDS 2015 )

84. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

* Xử lý tài sản khi quyền mặt phẳng chấm hết :
1. Khi quyền mặt phẳng chấm hết, chủ thể quyền mặt phẳng phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng chừng khoảng trống trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hợp tác hoặc theo lao lý của pháp lý .
2. Chủ thể quyền mặt phẳng phải xử lý tài sản thuộc chiếm hữu của mình trước khi quyền mặt phẳng chấm hết, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .
Trường hợp chủ thể quyền mặt phẳng không xử lý tài sản trước khi quyền mặt phẳng chấm hết thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời gian quyền mặt phẳng chấm hết, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận gia tài đó .
Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận gia tài mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền mặt phẳng phải giao dịch thanh toán ngân sách xử lý tài sản .
( Điều 273 BLDS 2015 )

85. Mối quan hệ giữa quyền sở hữu và các vật quyền khác

86. Bảo vệ quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

* Các giải pháp bảo vệ quyền sở hữu và những quyền khác so với gia tài được lao lý tại Điều 164 BLDS 2015 :
1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác so với gia tài có quyền tự bảo vệ, ngăn ngừa bất kể người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những giải pháp không trái với pháp luật của pháp lý .
2. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác so với gia tài có quyền nhu yếu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại gia tài, chấm hết hành vi cản trở trái pháp lý việc thực thi quyền sở hữu, quyền khác so với gia tài và nhu yếu bồi thường thiệt hại .

87. Khái niệm và đặc tính của cầm cố

* Khái niệm :

– Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
(Điều 309 BLDS 2015)

* Đặc tính :

88. Phạm vi vật đối tượng của cầm cố

* Phạm vi đối tượng người tiêu dùng :
– Phải là gia tài được pháp luật trong BLDS 2015 .
– Phải thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :
+ Phải được chỉ định đúng mực
+ Tài sản hoàn toàn có thể đem thanh toán giao dịch được
+ Phải thuộc chiếm hữu của bên cầm đồ
+ Phải là động sản vì nó tương quan đến việc chuyển giao gia tài cầm đồ cho bên nhận cầm đồ .

89. Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm thông qua cầm cố

* Phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm

90. Bản chất pháp lý của hợp đồng cầm cố

* Bản chất pháp lý của hợp đồng cầm đồ là bảm đảm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm .

91. Hiệu lực pháp lý của cầm cố

* Hiệu lực pháp lý :
1. Hợp đồng cầm đồ gia tài có hiệu lực thực thi hiện hành từ thời gian giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật có pháp luật khác .

2. Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố.
Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

( Điều 310 BLDS 2015 )

92. Quyền và nghĩa vụ của người cầm cố

* Quyền của người cầm đồ :

1. Yêu cầu bên nhận cầm đồ chấm hết việc sử dụng gia tài cầm đồ trong trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 314 của Bộ luật này nếu do sử dụng mà gia tài cầm đồ có rủi ro tiềm ẩn bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị .
2. Yêu cầu bên nhận cầm đồ trả lại gia tài cầm đồ và sách vở tương quan, nếu có khi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm đồ chấm hết .
3. Yêu cầu bên nhận cầm đồ bồi thường thiệt hại xảy ra so với gia tài cầm đồ .
4. Được bán, sửa chữa thay thế, trao đổi, Tặng cho gia tài cầm đồ nếu được bên nhận cầm đồ chấp thuận đồng ý hoặc theo lao lý của luật .

( Điều 312 BLDS 2015 )
* Nghĩa vụ của bên cầm đồ :

1. Giao gia tài cầm đồ cho bên nhận cầm đồ theo đúng thoả thuận .
2. Báo cho bên nhận cầm đồ về quyền của người thứ ba so với gia tài cầm đồ, nếu có ; trường hợp không thông tin thì bên nhận cầm đồ có quyền huỷ hợp đồng cầm đồ gia tài và nhu yếu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và đồng ý quyền của người thứ ba so với gia tài cầm đồ .
3. Thanh toán cho bên nhận cầm đồ ngân sách hài hòa và hợp lý để dữ gìn và bảo vệ gia tài cầm đồ, trừ trường hợp có thoả thuận khác .

93. Quyền và nghĩa vụ của người nhận cầm cố

* Quyền của người nhận cầm đồ : ( Điều 314 BLDS 2015 )

1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý gia tài cầm đồ trả lại gia tài đó .
2. Xử lý tài sản cầm đồ theo phương pháp đã thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý
3. Được cho thuê, cho mượn, khai thác hiệu quả gia tài cầm đồ và hưởng hoa lợi, cống phẩm từ gia tài cầm đồ, nếu có thoả thuận .
4. Được thanh toán giao dịch ngân sách hài hòa và hợp lý dữ gìn và bảo vệ gia tài cầm đồ khi trả lại gia tài cho bên cầm đồ .

* Nghĩa vụ của người nhận cầm đồ : ( Điều 313 BLDS 2015 )

1. Bảo quản, giữ gìn gia tài cầm đồ ; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng gia tài cầm đồ thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm đồ .
2. Không được bán, trao đổi, khuyến mãi cho, sử dụng gia tài cầm đồ để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm khác .
3. Không được cho thuê, cho mượn, khai thác hiệu quả, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ gia tài cầm đồ, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .
4. Trả lại gia tài cầm đồ và sách vở tương quan, nếu có khi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm đồ chấm hết hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác .

94. Chấm dứt cầm cố

* Chấm dứt cầm đồ gia tài được pháp luật tại Điều 315 BLDS 2015 :

Cầm cố gia tài chấm hết trong trường hợp sau đây :
1. Nghĩa vụ được bảo vệ bằng cầm đồ chấm hết ;
2. Việc cầm đồ gia tài được hủy bỏ hoặc được thay thế sửa chữa bằng giải pháp bảo vệ khác ;
3. Tài sản cầm đồ đã được giải quyết và xử lý ;
4. Theo thoả thuận của những bên .

95. Khái niệm và đặc tính của thế chấp ngân hàng
* Khái niệm :

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).
(Khoản 1 Điều 317 BLDS 2015)

* Đặc tính :
– Mang nhiều đặc thù của một

96. Phân tích tính phụ thuộc của thế chấp

97. Phân tích tính không thể phân chia của thế chấp

98. Phân tích tính thế vật của thế chấp

99. Phạm vi vật – đối tượng của thế chấp

– Phạm vi gia tài được dùng để thế chấp ngân hàng rộng hơn so với gia tài được dùng để cầm đồ. Tài sản thể chấp hoàn toàn có thể là vật, quyền gia tài, sách vở có giá, hoàn toàn có thể là gia tài hiện có hoặc gia tài hình thành trong tương lai. Tài sản đang cho thuê, cho mượn cũng được dùng để thế chấp ngân hàng .
– Tuỳ từng trường hợp, những bên hoàn toàn có thể thoả thuận dùng hàng loạt hoặc một phần gia tài để thế chấp ngân hàng. Nếu người có nghĩa vụ và trách nhiệm dùng hàng loạt một bất động sản để thế chấp ngân hàng thì những vật phụ của bất động sản cũng thuộc gia tài thế chấp ngân hàng. Trong trường hợp thế chấp ngân hàng một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ thuộc vào gia tài thế chấp ngân hàng, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác .
– Khi đối tượng người tiêu dùng thế chấp ngân hàng là một gia tài được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc gia tài thế chấp ngân hàng. Hoa lợi, cống phẩm có được từ gia tài thế chấp ngân hàng chỉ thuộc gia tài thế chấp ngân hàng khi những bên có thoả thuận hoặc trong những trường hợp pháp lý có lao lý .

100. Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm thông qua cầm cố

101. Bản chất pháp lý của hợp đồng thế chấp

102. Hiệu lực pháp lý của thế chấp

103. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp

* Quyền của bên thế chấp ngân hàng :

1. Khai thác hiệu quả, hưởng hoa lợi, cống phẩm từ gia tài thế chấp ngân hàng, trừ trường hợp hoa lợi, cống phẩm cũng là gia tài thế chấp ngân hàng theo thoả thuận .
2. Đầu tư để làm tăng giá trị của gia tài thế chấp ngân hàng .
3. Nhận lại gia tài thế chấp ngân hàng do người thứ ba giữ và sách vở tương quan đến gia tài thế chấp ngân hàng do bên nhận thế chấp ngân hàng giữ khi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng thế chấp ngân hàng chấm hết hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác .

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hoá luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.
Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

5. Được bán, trao đổi, khuyến mãi cho gia tài thế chấp ngân hàng không phải là sản phẩm & hàng hóa luân chuyển trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại, nếu được bên nhận thế chấp ngân hàng đồng ý chấp thuận hoặc theo lao lý của luật .
6. Được cho thuê, cho mượn gia tài thế chấp ngân hàng nhưng phải thông tin cho bên thuê, bên mượn biết về việc gia tài cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp ngân hàng và phải thông tin cho bên nhận thế chấp ngân hàng biết .

( Điều 321 BLDS 2015 )

104. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

* Quyền của bên nhận thế chấp ngân hàng :

1. Xem xét, kiểm tra trực tiếp gia tài thế chấp ngân hàng, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn vất vả cho việc hình thành, sử dụng, khai thác gia tài thế chấp ngân hàng .
2. Yêu cầu bên thế chấp ngân hàng phải cung ứng thông tin về tình hình gia tài thế chấp ngân hàng .
3. Yêu cầu bên thế chấp ngân hàng vận dụng những giải pháp thiết yếu để bảo toàn gia tài, giá trị gia tài trong trường hợp có rủi ro tiềm ẩn làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của gia tài do việc khai thác, sử dụng .
4. Thực hiện việc ĐK thế chấp ngân hàng theo lao lý của pháp lý .
5. Yêu cầu bên thế chấp ngân hàng hoặc người thứ ba giữ gia tài thế chấp ngân hàng giao gia tài đó cho mình để giải quyết và xử lý khi bên thế chấp ngân hàng không triển khai hoặc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .
6. Giữ sách vở tương quan đến gia tài thế chấp ngân hàng trong trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác, trừ trường hợp luật có lao lý khác .
7. Xử lý tài sản thế chấp ngân hàng khi thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 299 của Bộ luật này .

( Điều 323 BLDs 2015 )
* Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp ngân hàng

1. Trả những sách vở cho bên thế chấp ngân hàng sau khi chấm hết thế chấp ngân hàng so với trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác bên nhận thế chấp ngân hàng giữ sách vở tương quan đến gia tài thế chấp ngân hàng .
2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp ngân hàng theo đúng pháp luật của pháp lý .

( Điều 322 BLDS 2015 )

105. Chấm dứt thế chấp

* Thế chấp gia tài chấm hết trong trường hợp sau đây :

1. Nghĩa vụ được bảo vệ bằng thế chấp ngân hàng chấm hết ;
2. Việc thế chấp ngân hàng gia tài được huỷ bỏ hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác ;
3. Tài sản thế chấp ngân hàng đã được giải quyết và xử lý ;
4. Theo thoả thuận của những bên .

( Điều 327 BLDS 2015 )

106. Phân biệt cầm cố và thế chấp

* Thứ nhất về thực chất :
– Cầm cố gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên cầm đồ ) giao gia tài thuộc chiếm hữu của mình cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận cầm đồ ) để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm. ”
– “ Thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ngân hàng ) dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ngân hàng ) và không chuyển giao gia tài đó cho bên nhận thế chấp ngân hàng. ”
* Thứ hai, về đối tượng người tiêu dùng cầm đồ, thế chấp ngân hàng :
– Vì trong cầm đồ có sự chuyển giao gia tài, nên trên trong thực tiễn, đối tượng người tiêu dùng của cầm đồ thường là động sản, những sách vở có giá ( trái phiếu, CP, … ) .
– Trong khi đó đối tượng người tiêu dùng của hình thức thế chấp ngân hàng hoàn toàn có thể là động sản, bất động sản, gia tài được hình thành trong tương lai, gia tài đang cho thuê cũng như hoa lợi, cống phẩm thu được từ việc cho thuê gia tài ( nếu pháp lý có pháp luật và những bên thỏa thuận hợp tác ), gia tài thế chấp ngân hàng được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng hoàn toàn có thể được thế chấp ngân hàng .
* Thứ ba, về thời gian có hiệu lực hiện hành :
– Theo lao lý tại Điều 328 Bộ Luật Dân sự 2005 thì cầm đồ có hiệu lực hiện hành khi bên cầm đồ chuyển giao gia tài cho bên nhận cầm đồ .
– Đối với thế chấp ngân hàng, khi bên thế chấp ngân hàng chuyển giao những sách vở chứng tỏ thực trạng pháp lý của gia tài cho bên nhận thế chấp ngân hàng thì thế chấp ngân hàng có hiệu lực thực thi hiện hành .
* Thứ tư, về quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận bảo vệ :
– Theo lao lý Bộ Luật Dân sự 2005, bên nhận cầm đồ sẽ được hưởng cống phẩm, hoa lợi từ gia tài cầm đồ ; phải dữ gìn và bảo vệ gia tài cho bên cầm đồ. Do bên cầm đồ được nắm giữ trực tiếp nên rủi ro đáng tiếc thấp hơn .
– trái lại, bên nhận thế chấp ngân hàng không được hưởng cống phẩm, hoa lợi từ gia tài thế chấp ngân hàng, không phải lo dữ gìn và bảo vệ gia tài cho bên thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, dù có quyền kiểm tra gia tài nhưng do không nắm giữ trực tiếp gia tài nên thế chấp ngân hàng chịu rủi ro đáng tiếc cao hơn trong trường hợp sách vở giả, gia tài bị biến hóa trong thời hạn thế chấp ngân hàng, …
* Thứ năm, về hình thức hợp đồng :
– Đối với cầm đồ, theo lao lý tại Điều 327 Bộ Luật Dân sự 2005, thì việc cầm đồ phải được lập thành văn bản, không cần phải công chứng, xác nhận .
– Theo pháp luật tại Điều 343 Bộ Luật Dân sự 2005, về hình thức thế chấp ngân hàng gia tài thì việc thế chấp ngân hàng phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp pháp lý có pháp luật thì văn bản này phải được công chứng, xác nhận hoặc ĐK .

107. Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp

* Phương thức xử lý tài sản cầm đồ :
– Nếu những bên có thỏa thuận hợp tác trước thì bên nhận thế chấp ngân hàng sẽ xử lý tài sản thế chấp ngân hàng theo phương pháp đã thỏa thuận hợp tác .
– Nếu những bên không có thỏa thuận hợp tác từ trước thì gia tài thế chấp ngân hàng được đấu giá theo lao lý của pháp lý. Bên nhận cầm đồ được giao dịch thanh toán từ sổ tiền thu được do bán đấu giá sau khi trừ ngân sách dữ gìn và bảo vệ gia tài và ngân sách bán đấu giá .
* Phương thức xử lý tài sản thế chấp ngân hàng :
– Theo nguyên tắc gia tài sẽ được bán đấu giá .
– Nếu những bên có thỏa thuận hợp tác từ trước trước hoặc khi đến thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm những bên tự thoả thuận về phương pháp xử lý tài sản thì gia tài thế chấp ngân hàng được giải quyết và xử lý theo thoả thuận của những bên .

108. Tại sao nói cầm giữ là vật quyền bảo đảm theo pháp định

109. Khái niệm và điều kiện hình thành quyền cầm giữ

* Khái niệm :
Cầm giữ gia tài là việc bên có quyền ( sau đây gọi là bên cầm giữ ) đang nắm giữ hợp pháp gia tài là đối tượng người tiêu dùng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ gia tài trong trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .
* Điều kiện cầm giữ gia tài :

110. Hiệu lực của quyền cầm giữ

111. Phân biệt cầm giữ với tư cách là vật quyền và cầm giữ với tư cách là trái quyền phát sinh từ hợp đồng song vụ

112. Chấm dứt quyền cầm giữ

Cầm giữ gia tài chấm hết trong trường hợp sau đây
– Bên cầm giữ không còn chiếm giữ gia tài trên trong thực tiễn .
– Các bên thỏa thuận hợp tác sử dụng giải pháp bảo vệ khác để sửa chữa thay thế cho cầm giữ .
– Nghĩa vụ đã được thực thi xong .
– Tài sản cầm giữ không còn .
– Theo thỏa thuận hợp tác của những bên

113. Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các vật quyền bảo đảm

114. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ

* Khái niệm
Quyền sở hữu trí tuệ là quyền so với những loại sản phẩm phát minh sáng tạo trí tuệ, sử dụng và chuyển giao những đối tượng người tiêu dùng của quyền tác giả, quyền tương quan và quyền sở hữu công nghiệp, quyền so với giống cây cối

115. Tại sao nói quyền sở hữu trí tuệ là tài sản vô hình tuyệt đối

116. Ý nghĩa pháp lý của đăng ký bảo hộ trong chế định quyền sở hữu trí tuệ

117. Phân biệt quyền sở hữu trí tuệ và quyền đối nhân

118. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật thừa kế

* Khái niệm :
Quyền thừa kế là quyền của cá thể về việc lập di chúc để định đoạt gia tài của mình ; để lại di sản của mình cho ngời khác theo lao lý của pháp lý ; hưởng di sản theo pháp lý và quyền của mọi chủ thể trong việc hưởng di sản theo di chúc .
Quyền thừa kế của chủ thể không phải là cá thể chỉ gồm có quyền hưởng di sản theo di chúc .
* Đặc điểm :
– Là một quan hệ pháp lý giữa những chủ thể trong việc để lại di sản và nhận di sản thừa kế được sự kiểm soát và điều chỉnh của pháp lý .
– Là phạm trù pháp lý, là sự ghi nhận của Nhà nước trải qua pháp lý về quyền của những chủ thể trong nghành nghề dịch vụ thừa kế .
– Gắn liền với pháp lý, chỉ đến khi có sự Open của Nhà nước và pháp lý mới Open thừa kế .

119. Nguyên tắc của thừa kế theo pháp luật Việt Nam

* Các nguyên tác cơ bản :
– Bình đẳng về thừa kế của cá thể ( Điều 610 BLDS 2015 )
– Tôn trọng quyền định đoạt của người để lại di sản
– Tôn trọng ý chí của người thừa kế
– Bảo đảm quyền hưởng di sản của một số ít người thừa kế theo pháp lý

120. Trình bày về người để lại di sản

– Người để lại di sản thừa kế là người có gia tài sau khi chết để lại cho người còn sống theo ý chí của họ được biểu lộ trong di chúc hoặc theo pháp luật của pháp lý .
– Người để lại di sản chỉ hoàn toàn có thể là cá thể .

121. Trình bày về người thừa kế

* Người thừa kế là cá thể phải là người còn sống vào thời gian mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá thể thì phải sống sót vào thời gian mở thừa kế. ( Điều 613 BLDS 2015 )

122. Thai nhi được hưởng thừa kế vậy thai nhi có năng lực pháp Luật Dân sự hay không? Tại sao?

* Mặc dù thai nhi được hưởng thừa kế nhưng thai nhi không có năng lượng pháp Luật Dân sự .
* Căn cứ pháp lý : khoản 3 Điều 16 BLDS 2015 “ Năng lực pháp Luật Dân sự của cá thể có từ khi người đó sinh ra và chấm hết khi người đó chết. ” Như vậy, tại thời gian được hưởng thừa kế thai nhi vẫn chưa được sinh ra, nhưng để bảo vệ quyền được thừa kế gia tài của cá thể thì BLDS đã pháp luật về quyền được hưởng thưa kế của thai nhi tại Điều 613 BLDS 2015 với điều kiện kèm theo “ sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. ”

123. Trình bày về di sản thừa kế

* Được pháp luật tại Điều 612 BLDS 2015 :
Di sản gồm có gia tài riêng của người chết, phần gia tài của người chết trong gia tài chung với người khác .

124. Thế nào là chết đồng thời? Những người chết đồng thời có được hưởng thừa kế của nhau không?

* Chết đồng thời được hiểu là người để lại di sản và người được thừa kế di sản chết cùng thời gian hoặc được xem là chết cùng thời gian vì không xác lập được người nào chết trước .
* Những người chết đồng thời không được hưởng thừa kế của nhau, di sản của những người này do người thừa kế của họ hưởng .
( Quy định tại Điều 619 BLDS 2015 )

125. Người quản lý di sản thừa kế được quyết định như thế nào?

* Quy định tại Điều 616 BLDS 2015 :

1. Người quản trị di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận hợp tác cử ra .
2. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản trị di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản trị di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản trị di sản liên tục quản trị di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản trị di sản .
3. Trường hợp chưa xác lập được người thừa kế và di sản chưa có người quản trị theo pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản trị .

126. Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

* Quyền của người quản lý tài sản :

1. Người quản trị di sản pháp luật tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây :
a ) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba tương quan đến di sản thừa kế ;
b ) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận hợp tác với những người thừa kế ;
c ) Được giao dịch thanh toán ngân sách dữ gìn và bảo vệ di sản .
2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản trị di sản lao lý tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây :
a ) Được liên tục sử dụng di sản theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự chấp thuận đồng ý của những người thừa kế ;
b ) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận hợp tác với những người thừa kế ;
c ) Được thanh toán giao dịch ngân sách dữ gìn và bảo vệ di sản .
3. Trường hợp không đạt được thỏa thuận hợp tác với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản trị di sản được hưởng một khoản thù lao hài hòa và hợp lý .

Quy định tại Điều 618 BLDS 2015
* Nghĩa vụ của người quản lý tài sản :

1. Người quản trị di sản lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Lập hạng mục di sản ; tịch thu gia tài thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác ;
b ) Bảo quản di sản ; không được bán, trao đổi, Tặng cho, cầm đồ, thế chấp ngân hàng hoặc định đoạt gia tài bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
c ) Thông báo về thực trạng di sản cho những người thừa kế ;
d ) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình mà gây thiệt hại ;
đ ) Giao lại di sản theo nhu yếu của người thừa kế .
2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản trị di sản pháp luật tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Bảo quản di sản ; không được bán, trao đổi, khuyến mãi ngay cho, cầm đồ, thế chấp ngân hàng hoặc định đoạt gia tài bằng hình thức khác ;
b ) Thông báo về di sản cho những người thừa kế ;
c ) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình mà gây thiệt hại ;
d ) Giao lại di sản theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo nhu yếu của người thừa kế .

Quy định tại Điều 617 BLDS 2015

127. Quyền và nghĩa vụ của người thừa kế

* Quyền của người thừa kế :
– Quyền hưởng hoặc phủ nhận nhận di sản thừa kế .
* Nghĩa vụ của người thừa kế :
– Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài trong khoanh vùng phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .
– Nếu di sản chưa được chia thì nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài do người chết để lại được người quản trị di sản triển khai theo thỏa thuận hợp tác của những người thừa kế trong khoanh vùng phạm vi di sản do người chết để lại .
– Nếu di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần gia tài mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác .
– Trường hợp người thừa kế không phải là cá thể hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài do người chết để lại như người thừa kế là cá thể .
( Quy định tại Điều 615 BLDs 2015 )

128. Khái niệm và ý nghĩa của thời điểm mở thừa kế

* Khái niệm :
Thời điểm mở thừa kế là thời gian người có gia tài chết. Trường hợp Tòa án công bố một người là đã chết thì thời gian mở thừa kế là ngày được xác lập tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này .
* Ý nghĩa :
– Là mốc thời hạn để xác lập quyền thừa kế của người chết .
– Là địa thế căn cứ để xác lập di chúc của người chết để lại có hiệu lực hiện hành từ thời gian nào .
– Là mốc xác lập di sản thừa kế là gia tài của một người để lại sau khi họ chết .
– Là địa thế căn cứ xác lập thời gian phát sinh quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của người thừa kế .
– Là thời gian xác lập thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế .

129. Khái niệm và ý nghĩa của địa điểm mở thừa kế

* Khái niệm :
Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú sau cuối của người để lại di sản ; nếu không xác lập được nơi cư trú ở đầu cuối thì khu vực mở thừa kế là nơi có hàng loạt di sản hoặc nơi có phần nhiều di sản .
* Ý nghĩa :
– Là nơi để xác lập Tòa án nào có thẩm quyền xử lý vụ thừa kế đó khi có tranh chấp xảy ra .
– Là nơi thực thi việc quản lý tài sản .
– Là địa thế căn cứ để xác lập cơ quan có thẩm quyền quản lý tài sản của người chết trong trường hợp chưa xác lập được người thừa kế và di sản chưa có người quản trị, kiểm kê di sản trong trường hợp thiết yếu để ngăn ngừa việc phân tán gia tài hoặc chiếm đoạt những gia tài trong khối di sản đó .
– Là nơi để triển khai những thể thức tương quan đến di sản như khai báo, thống kê những gia tài thuộc di sản của người chết .
– Là nơi thực thi thủ tục khước từ nhận di sản của người thừa kế .

130. Thời hiệu liên quan đến thừa kế

* Được lao lý tại Điều 623 BLDS 2015 :

1. Thời hiệu để người thừa kế nhu yếu chia di sản là 30 năm so với bất động sản, 10 năm so với động sản, kể từ thời gian mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản trị di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản trị di sản thì di sản được xử lý như sau :
a ) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo pháp luật tại Điều 236 của Bộ luật này ;
b ) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu lao lý tại điểm a khoản này .
2. Thời hiệu để người thừa kế nhu yếu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời gian mở thừa kế .
3. Thời hiệu nhu yếu người thừa kế triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời gian mở thừa kế .

131. Phân tích đặc điểm pháp lý của di sản thờ cúng

* Đặc điểm pháp lý :
– Người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản trị để triển khai việc thờ cúng ; nếu người được chỉ định không triển khai đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận hợp tác của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản trị để thờ cúng .
– Nếu người để lại di sản không chỉ định người quản trị di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản trị di sản thờ cúng .
– Nếu tổng thể những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản trị hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp lý .
– Nếu hàng loạt di sản của người chết không đủ để thanh toán giao dịch nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng .
– ( Quy định tại Điều 645 BLDS 2015 )

132. Khái niệm và ý nghĩa của thừa kế theo di chúc

* Khái niệm :
Thừa kế theo di chúc là việc chuyển giao quyền sở hữu di sản từ một người đã chết sang những chủ thể khác theo ý chí của người đó được bộc lộ trong di chúc mà họ đã lập trước khi chết .
* Ý nghĩa :
– Thể hiện sự tôn trọng ý chí của người để lại di chúc .

133. Bản chất pháp lý của di chúc

* Bản chất pháp lý của di chúc :
– Là hành vi pháp lý đơn phương .
– Chỉ được xác lập khi người xác lập ra nó chết .

134. Hình thức của di chúc

* Hình thức : 2 loại
– Di chúc miệng :
+ Trường hợp tính mạng con người một người bị cái chết rình rập đe dọa và không hề lập di chúc bằng văn bản thì hoàn toàn có thể lập di chúc miệng .
+ Sau 03 tháng, kể từ thời gian di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ .
– Di chúc bằng văn bản :
+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng .
+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng .
+ Di chúc bằng văn bản có công chứng .
+ Di chúc bằng văn bản có xác nhận .

135. Điều kiện để di chúc có hiệu lực

* Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương, thế cho nên, để có hiệu lực thực thi hiện hành thì di chúc phải tuân thủ những điều kiện kèm theo để thanh toán giao dịch dân sự có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật tại Điều 117 BLDS 2105 :

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực thực thi hiện hành khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

a) Chủ thể có năng lực pháp Luật Dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c ) Mục đích và nội dung của thanh toán giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội .
2. Hình thức của thanh toán giao dịch dân sự là điều kiện kèm theo có hiệu lực hiện hành của thanh toán giao dịch dân sự trong trường hợp luật có pháp luật .

* Theo khoản 1 Điều 643 BLDS 2015, “ di chúc có hiệu lực thực thi hiện hành tại thời gian mở thừa kế ” .

136. Giải thích di chúc

Quy định đơn cử tại Điều 648 BLDS 2015
* Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì những người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau lý giải nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền nhu yếu Tòa án xử lý .
* Trường hợp có một phần nội dung di chúc không lý giải được nhưng không tác động ảnh hưởng đến những phần còn lại của di chúc thì chỉ phần không lý giải được không có hiệu lực hiện hành .

137. Các trường hợp di chúc không phát sinh hiệu lực

* Quy định tại khoản 2 Điều 643 BLDS 2015

2. Di chúc không có hiệu lực thực thi hiện hành hàng loạt hoặc một phần trong trường hợp sau đây :
a ) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc ;
b ) Cơ quan, tổ chức triển khai được chỉ định là người thừa kế không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế .

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức triển khai được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn sống sót vào thời gian mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có tương quan đến cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai này không có hiệu lực thực thi hiện hành .

138. Hậu quả pháp lý của di chúc vô hiệu

* Di chúc hành vi pháp lý đơn phương, vì thế nó cũng phải tuân thủ theo những điều kiện kèm theo để thanh toán giao dịch dân sự ( hành vi pháp lý ) có hiệu lực hiện hành pháp lý lao lý tại Điều 117 BLDS 2015 .
* Di chúc vô hiệu không làm phát sinh, biến hóa, chấm hết những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được biểu lộ trong di chúc vô hiệu .

139. Người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc

* Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc
– Con chưa thành niên
– Cha, mẹ, vợ, chồng
– Con thành niên mà không có năng lực lao động .
– Được hưởng 2/3 suất thừa kế theo pháp lý .
( Quy định tại Điều 644 BLDS 2015 )

140. Khái niệm thừa kế theo pháp luật

* Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
(Quy định tại Điều 649 BLDS 2015)

141. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

* Các trường hợp thừa kế theo pháp lý :
– Trong trường hợp không có di chúc hoặc được coi là không có di chúc .
– Di chúc không hợp pháp .
– Người thừa kế chết trước hoặc cùng thời gian với người để lại di chúc, cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản không còn vào thời gian mở thừa kế .
– Đối với phần di sản không được định đoạt trong di chúc .
– Trường hợp người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản .
– Trường hợp người thừa kế theo di chúc phủ nhận quyền hưởng di sản .
( Quy định tại Điều 650 BLDS 2015 )

142. Ý nghĩa của thừa kế theo pháp luật

* Ý nghĩa :

143. Các hàng thừa kế theo pháp luật

* BLDS 2015 chia thành 3 hàng thừa kế theo pháp lý :
– Hàng thừa kế thứ nhất : vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết .
– Hàng thừa kế thứ hai : ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruội của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại .
– Hàng thừa kế thứ ba : bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết ; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột ; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại .
( Quy định tại Điều 651 BLDS 2015 )

144. Trình bày về thừa kế thế vị

* Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời gian với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống ; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời gian với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống .
( Quy định tại Điều 652 BLDS 2015 )

145. Trình bày về truất quyền thừa kế và mối liên hệ với nguyên tắc của thừa kế

146. Trình bày về quyền từ chối nhận nhận di sản trong mối liên hệ với nguyên tắc của thừa kế

* Quan hệ pháp Luật Dân sự luôn là những chủ thể luôn được tự do ý chí, tự định đoạt khi xác lập và thực hiệc những quan hệ mà họ tham gia .
* Người thừa kế có quyền khước từ nhận di sản, trừ trường hợp việc phủ nhận nhằm mục đích trốn tránh việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài của mình so với người khác. ( khoản 2 Điều 620 BLDS 2015 )
=> Thể hiện nguyên tắc tôn trọng ý chí của người thừa kế .

147. Bản chất pháp lý của quyền từ chối nhận di sản

* Bản chất pháp lý :
– Từ bỏ quyền chiếm hữu .

148. Trình bày về người không có quyền hưởng di sản

* Người không có quyền hưởng di sản :
– Người bị phán quyết về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó
– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng người để lại di sản .
– Người bị phán quyết về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng con người người thừa kế khác nhằm mục đích hưởng một phần hoặc hàng loạt phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng .
– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc ; trá hình di chúc, sửa chữa thay thế di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm mục đích hưởng một phần hoặc hàng loạt di sản trái với ý chí của người để lại di sản .
( Quy định đơn cử tại Điều 621 BLDS 2015 )

149. Phân biệt di tặng và hợp đồng tặng cho có điều kiện.

* Di tặng :
– Khi người xác lập việc di tặng chết thì phần di sản được di tặng được chuyển cho người khác .
– Người được di tặng phải là cá thể còn sống tại thời gian mở thưa kế hoặc được sinh ra và còn sống sau thời gian mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di chúc chết .
* Hợp đồng khuyến mãi cho :
– Khi điều kiện kèm theo xảy ra thì hợp đồng mới có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý. Nếu điều kiện kèm theo không xảy ra, xảy ra nhưng do bị ảnh hưởng tác động nhằm mục đích thôi thúc điều kiện kèm theo xảy ra hoặc không xảy ra thì hợp đồng đó bị vô hiệu .

150. Trình bày về phân chia di sản thừa kế.

* Phân chia di sản theo thừa kế : 3 cách
– Chia đều di sản cho những người thừa kế được chỉ định trong di chúc .
– Chia di sản theo tỉ lệ
– Chia di sản theo hiện vật .
* Phân chia di sản theo pháp lý : theo những nguyên tắc
– Di sản phải chia theo hiện vật nếu người thừa kế nhu yếu được hưởng di sản bằng hiện vật .
– Chia trước và chia hết cho những người thừa kế ở hàng thừa kế trước .
– Di sản được chia đều cho những người cùng hưởng thừa kế .
* Phân chia di sản khi có người thừa kế mới :
– Con của người để lại di sản và còn sống sau thời gian di sản thừa kế được phân loại .
– Người được Tòa án xác nhận là con của người để lại di sản nhưng quyết định hành động hoặc bản án có hiệu lực thực thi hiện hành sau thời gian phân loại gia tài .
– Người được Tòa án xác lập là cha, mẹ của người để lại di sản nhưng quyết định hành động hoặc bản án có hiệu lực hiện hành sau thời gian phân loại di sản .
– Con của người để lại di sản bị Tòa án công bố đã chết trước thời gian người để lại di sản chết nhưng có tin tức xác nhận là còn sống hoặc đã trở về sau thời gian phân loại di sản .
– Cha, mẹ của người để lại di sản đã bị Tòa án công bố đã chết trước thời gian người để lại di sản chết nhưng có tin tức xác nhận còn sống hoặc đã trở về sau thời gian phâm chia gia tài .
– Nếu di sản được chia cho hàng thừa kế thứ hai hoặc hàng thừa kế thứ ba thì người thừa kế mới ở những hàng này cũng được xác lập như trên .
* Phân chia di sản khi có người bị bác bỏ quyền thừa kế :
– Người thừa kế đã nhận di sản nhưng có địa thế căn cứ để xác lập họ là người thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều 621 BLDs 2015 .
– Người đã nhận di sản theo hàng thừa kế thứ nhất nhưng có địa thế căn cứ để xác lập họ không phải là cha, mẹ, con của người để lại di sản .
– Người đã nhận di sản theo hàng thừa kế thứ hai nhưng có địa thế căn cứ để xác lập họ không phải là ông, bà, cháu, anh chị, em ruột của người để lại di sản .
– Người đã nhận di sản theo hàng thừa kế thứ ba nhưng có địa thế căn cứ để xác lập họ không phải là cụ, chắt, cháu, cô, dì, chú, bác, cậu ruột của người để lại di sản .

Tải về máy: Câu hỏi và đáp án môn Luật Dân sự .DOC

Câu hỏi và đáp án môn Luật Dân sự 2 .DOC

Do mạng lưới hệ thống tàng trữ tài liệu của Hocluat. vn tiếp tục bị quá tải nên Ban chỉnh sửa và biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word / pdf tài liệu này, vui mừng để lại E-Mail ở phần phản hồi dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự phiền phức này !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *